משחק םיפלצ םוליצ באינטרנט

                                  Sniper Shot 3D קחשמ

םיפלצ םוליצ (Sniper Shot 3D):

.בוט תוריל םילוכיש םישנא קר אל םה םיפלצ .הריהמ הבוגתו המוצע תונלבס ילעב תויהל םהילע ,ףסונב לבא ,םהלש ירק .המצע תא גיצת תונמדזההש עגרב דיימ וב תוכהלו יוצרה דעיה תעפוהל דע .תומישמ ומשו ונכהש םינחבמה לכ תא רובעל ןכומ אוה ךכ םשלו יעוצקמ ף .ומדוקמ רתוי השק היהי ךכ רחא דחא לכ .תויח תורטמ ועיפוי בורקב ךא ,תורטמ רבעל הרית ינושארה בלשב