משחק 3 ןמקיטס ףלצ באינטרנט

                                  Stickman Sniper 3 קחשמ

3 ןמקיטס ףלצ (Stickman Sniper 3):

.םיפלצ ברקב ותוא רזחשל דואמ השקו ,ולש ןיטינומה תא דבאי אוה תרחא .תוגרד רבוע ,Stickman Sniper 3 -ב רוביגל ורזע .רתוי וא דחא דעיב עוגפל ךירצ התא םהמ דחא לכ לע .הנוכנה הרטמה תא דימשהל ידכ האירקהמ הדיפקב םיאנתה ומכסי ,המישמה .םיט"למ ,לשמל ,םיצפח םג אלא ,םידדוש וא םיטסירורט קר אל תויהל לוכ .קר אלו אבצ יניינעב רתויו רתוי םיירלופופ םיכפוהו םישנאמ תוחפ אל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות