משחק יסאלק יבצ דיצ באינטרנט

                                  Deer Hunting Classical קחשמ

יסאלק יבצ דיצ (Deer Hunting Classical):

.יבצ ומכ םייח ילעב דוצל ידכ ונלש תכלה בכוכב םיחדינ תומוקמל תכלל .רעי ךבס עיפות ךסמה לע םכינפל .תמיוסמ הדמע טוקנל ךרטצת יפוקסלט הארמ םע דיצ הבור םירמ התא .יטפוא הארמ תועצמאב דומלל ךרטצתש ,רעי הדש הארת התא .הארמה תואסכב ותוא סופתת ,וכרד יבצ האור התאש עגרב .יריב הרי ,ןכומ היהתשכ .ךלש עיבגה תא לבקתו ותוא גורהי םילייאב עגפש רודכ ,קיודמ ךלש הארמ