משחק ףלוו רוטלומיס באינטרנט

                                  Wolf Simulator קחשמ

ףלוו רוטלומיס (Wolf Simulator):

.םייח ילעב םירוטלומיס לש םיקחשמה תרדס תא םיכישממ ונא .רידא באז - ףלוו רוטלומיס קחשמב אבה רוביגה תא שוגפל .וילגר לע לופיל אלו ותחפשמ תא ליכאהל ךירצ אוה ,דוצל ךלוה ףרוטה .םיבחרה תודשב םיעור םישבכו םישבכ ,רתויב הבורקה הווחל ךלוה רופאה דייצה .הארנ אל תצק תתל םילוכי העינכהו אוה ,קנע ליאל דימ רהמת לא .תבנרא סופתל תוסנל תישאר .תבערומ החפשמל ףרט עצבלו רשב תליכא ידי לע תואירבה תא רזחשל ,רידגהל תומישמה תא .תומישמ החלצהב םילשת םא םייקו יח היהי באזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות