Transformers Robots in Disguise: Power Up for Battle קחשמ

/ ברקל חוכ :תושופחתב םיקירטובור (Transformers Robots in Disguise: Power Up for Battle):

.Disepticons לש םהלש עבשומ םיביוא שגפ םיאנש לש קותינ ותחנ ,ללחב דבאש קוחר תכל .דחא לע דחא לש תובירמל הגרדהב גגופתהש קבאמ ולחה םהיניב .םהלש תובירמב חצנל םיאנשה רוזעי הלעמ יפלכ חוכ :תשופחתב םיטובור םיקירטובור קחשמ .היהי וביריו ךלש טובורה ובש ץראה רודכ לש חטשה ינפ תא הארת ךסמה לע התאש ינפל .ותוא ףוקתל ךילע היהי .קוחרמ ביואה תא תוכהל לוכי התא ונממש blaster שמתשהל לוכי התא .םיבהלה שמתשהל הרגת רובע וא .ביואל רשפאה לככ בר קזנ ומרגיש ,תודחוימ תובלושמ תוקינכטב שמתשהל ןתינ ,םתרזעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות