סימניות
עודי אל תומדאב םידובא םיקחשמ

עודי אל תומדאב םידובא םיקחשמ

.ןיטולחל םניחב טנרטניאב קחשל דמחנ הזו ,עודי אל תוצראב םידובא םיא .תוקוחר תוצרא לש רקוח אוהו ,ק'ג תארקנ תישארה תומדה .רתפיי תודיחה לכ יכ קפס ןיא ,בורק התאש זאמ לבא ,ךבתסמ ןמזה לכ או .תפסונ החלצהל חתפמה הז יכ ,םהב שמתשהל ןכיה שפחלו םיטירפ ףוסיא .האלה ךישמהל לכות ,יחכונה בלשב תומישמה תמלשה ידי לע קר .הבשקה תאו ןויגיהה םיללוכ ךכ ,המידק תוקיחצמ תושיגפו תואקתפרה הבר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תועודי אל תומדאב םידובא לפי קטגוריה:

תועודי אל תומדאב םידובא :תואקתפרה יקחשמ ?יתימא ןקתפרה רובע רתוי יביטקרטא תויהל לוכי רשא תוקיתע םירע וא ת .חונמ רסח דוונ ותוא תא ךינפב גיצהל יתטלחה ןכלו ,הקתפרהל ךנוצר תא

.ידוחיי והשמ ואצמ םה ובש עגר לכב רהמל ןכומ ,תודווזמ לע דימת אוה .ותוא רוצעל לוכי תינקלוו תוצרפתה אלו ,המדא תדיער אל ,םער אל 1000 .הפועתה הדשל רהממו ,ובסמ דרפנ ןיידע אוה ,םיצפח לש םירורבה ראתמה .םיבצמ לכל ןכומ ק'ג ,הסונמ עסונ רותב לבא ,הלשכנ סוטמב הטילשה ,יו .דחפ אלל ץפק ,הדלפ רופיצ לש ףנכ לע הלע אוה ,וירוחאמ חנצמו רבח םע .והשלכ םוקמל ךלה ולש ףתושהו ,תרחא הרוצב םשל עיגהל ךרטצי אוהש ךכ .היישות ק' ג הוולמ היהת התאו ,םייאה ךרד עסמה תא ליחתת העודי אל ץ

.דובכב םישק םיבצממ תאצל תלוכיהו תונלבסה ,הבישחה לש ןויגיהה תא תו .םהב שמתשהל אוצמל ןכמ רחאלו ,םיטירפ הברה ףוסאל ךירצ התא יכ ,תוני .התיחנה ןמזב םירזופמה םיצפחה תא ףוסאל בייח ק'ג ,עודי אל יא לע ות .דחוימ אתל ךלי אוהו ,וילע ץחל ,ליעפה טקייבואה תא אצומ התאש עגרב .ךירצ הז הפיא ותוא רורגל טושפ ,םשוימ תויהל אוה טקייבואה םא .הזב רוזעי ךלש ףירחה חומה תאו יאה לש רקחמה תאו ,תונורתפ תושרודה .רבח אוצמל םדקתהל םישדח תודוס לע דומללו ,שדקמה ךותל קומע סנכיהל .תחטבומ ןמז ךרואל האנה ךכ ,המכ הרדסב ויתואקתפרה ךישממ עודי אל תו .ותוא אוצמל טלחהב התא ,תוניפ לכ ךותל לכתסהל םילזאפ רותפל ,ולש םי .תימוקמה הייסולכואה םע רשקתל ךרוצ םג הז
.םייקה תא לעופב ןוחבל םגו ,ךלש ישיאה עדיה תא קדהל תניוצמ הביס וז .ונממ והשמ םיצור םלוכו ,ןפוד יאצוי םייח ילעב ושגפי רוביגה םימעפל .תפסונ ךרד חתפי ןוצרה קקותשי ובש םוחתה קר .הז לבסל ןנוכתהל ,עודי אל תוצראב םידובא קחשמה תחיתפ .ונממ חורבל דוכל ךמצע תא אצומ התא רשאכו ,םי ידדוש םע שגפיהל ולכו .קחשמ לש שדח בוביס רובעל םהלש הרזעה םעו ,םיישומיש םיטירפ ףוסאל ,

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more