סימניות
דננידרפ רפה תא םיקחשמ

דננידרפ רפה תא םיקחשמ

.םינווקמ םיקחשמ דננידרפ בהוא התא ,תורוטקירק סיסב לע םולשת אלל קח .וייח לכ הכר שמשו יסיסע אשד תונהיל ןנכתש ריעצ רוש לע הידמוק יהוז .םירווש תמחלמב ףתתשהל ידכ דירדמל חלשיי אוהש בושחל היה לוכי אל או .באכ לבוס וניאו שיאל קיזהל לוכי וניא דננידרפ ,םירבדה עבטמ .םלוכ תא תומרל ךיא ןיבהל ךרטצי אוה ןכלו ,ונממ תוירזכא םישרוד םה .תוזירזו הריהמ תונינש ,תוריהמה תא לגרתל וליפאו ,םיצפחו םילדבה ,ם
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דננידרפ לפי קטגוריה:

A דננידרפ קחשמה תאו ןאכ!

.םיכסמה לע להקה תא תוצרל החילצה רבכו ,הררחוש ןדליס ולרק יאמבה לש .ףיכ בשחמה יחתפמ רובע םיעט רוריפ דימת אוה חלצומ יעונלוק טקיורפ ל .ךלש טפשמה תיבל דננידרפ קחשמה תא שיגהל םינכומ םהו ,הייפיצה ןמ םה

.םניח םחל לע לדגש בל בוט סופיט אוה ,השעמל ,ירזכא הארנ אוהש תורמל .תועיקשו םירפרפ ץירעהל ,םיחרפ חרחרל ,קוריה אשדה לע תוערל אוה ולש .הגאדה ירסח וייח ולהנתה ןמזמ אל דע הז בצמב ,תוחפל

.תוריהמ וא ,דסח אל ,תונמוימ םוש ול התיה אל יכ ,השק היה הריזב ומצ .הזה רופיסה רוביג לע קר הלגתי בצמה ,ליפ םוקמב רוש חקינ קר ,הניסר

.םייתסה םיטקשה וייח לע עגר ותואמו ,דירדמב הריזב עיפוהל ךירצ דנני

.םירוושה ברק לש שדחה רבחה לש םירחא תונורסחו הכובמה תא תוארל ,ףיכ .רחא ןימל םיכייש םה םא םג ,רוזעל םינכומ םירבח שיש בוט הז .ללכב רפתשה אל ולש האצותה לבא ,ןמז הברה חקל דננידרפ המיחל רוש תו .םיהדמ טבמ תחיקל ידי לע ךתוא דיחפהל הסנמ ,והשימב עוגפל ךמצעל םור .הסיטל ביואה תא ףוטעל ידכ קיפסמ הז ילוא

.ףיכ תוקד הברה ךל ןתיי ,םיגצומ הלאה םיעלקה םג לבא ,דננידרפ קחשמה

:קחשמה תואבה תוארוהה תא קחשל ,זע ,םיבבש ,תישארה תומדה דופ .ודגנ הלבוהה תא חקיי ,תונוחצינ הברה ול שיש ,ורמירפ לא ידגאה ידגא .םינקה לע וירושיכ תא דדחל ,רשוכב ראשיהל ךירצ אוה ,רושה תבוטל היה

.תודוקנ חיוורהל ידכ רובש תויהל בייח רשא ,ץע תויבח איה ךלש הרטמה .תוריהמו תלוביס דדחל איה תפסונ הקידב
.םיצורימב םתוא חצנל ךירצ התאו ,ןוידטציאב ופסאתה םילביר .קיזמ אל תוריהז זא ,ךרדה ךרואל םיענמנ יתלב םילושכמ ויהי .תחא הביתב םיפסאנ םינוויכ רפסמ םש ,דננידרפ לש םיקחשמ םג שי 10001 .םילדבה רחא שופיחה תא םילשי היגולירטה תאו ,ךובמב דופיקה רוזעל זא .תוריהמב םתוא ריבעהל ךרוצ שיו ,תובכרומה תמר תא רוחבל תונמדזה שי .םש םיאצמנ םירחא םיעגרו םינומיא יפות םג ,לוכה תולככ ירחא ,ריוצמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more