סימניות
!ילר

!ילר'צ ,קחשמ

.יונפה םנמזב םניחב קחשל והשמ היה תונבלש ךכ ,בחר ןווגמב גצומ ,ילר'צל ךשמה םישגר .תובר תומישמ עצבל הרדסה לש תובוהאה תויומדה םע .םיטירפ אוצמל ,םילזאפ לפקל ,תוינקל תכלל ,החפשמב ריעצה דליב לפטל .תוינויגה תולועפ ,תויתריצי ,םיטרפל בל תמושת שרוד קחשמ לכ .תוישומיש תויונמוימ חתפל ולכוי םינקחשה וכלהמבש ,םיישומיש םיליגרת םג אלא ,ףיכ ם .התיכב םירוביג לש הביבסב תומיענ תועש לש םיה ידי לע ןיתממ התא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים !ילר'צ ,דמעמ קיזחת לפי קטגוריה:

לע קזחה קחשמה תא שוגפ

.ילר'צ לע קזחה םיקחשמ רוציל תעכ רשא ,תיאקירמאה רעונה תרדס רמוא ,הלאכ תוחפשמ םע

.םיגצ לע ילרא' צ תא קזח.קחשמה לש םיעוריאה תא חתפל ,םירמייגל וכפה םיפוצה זאמו ,

.םמצע תא םיאצומ החפשמה ינב לכ םהבש םיבצמ חתפתמ ,םיענ רומוהב לבותמ אוה ...העברא שוגפל לכות ובש הברה ןיא ונימיב ונלש הדבועב בשחתהב ,לודג יד הזו .רחואמ רתוי הברה עיפוי ,יבוט ,ןורחאה לבא ,םידלי השימח ןיא ,הא !ילר'צ ,קחשמ טנרטניאב

.הלצהל האב הלודגה ידט תוחא קרו ,הקתפרהל התוא רורגל דימת בייגו PJ המיחלה .הרענל םש הלעה אל ןכלו ,רענה לש ותעפוהל וכיח םירוההש ינפמ לוכהו ,ירענ םש תמאב

.דלונ ואדיו תוטלקה םע טקיורפו ,הנוכנה הריחבה תא תושעל קוניתל רוזעל ידכ

.תרגובמה תוחאה לע רתוי ךא ,םירחאה םידליה יפתכ לע לפונ הריעצה הדליה לש ךוניחה .תונוצרה ,םימעטה ,םהלש םיסרטניאה ,םידליה לש םוימויה ייח תא תפקשמ הרדסה .רפס תיב םג שי השעמלו ,הירוטסיהל םילפונ םה םימעפל ?תיבה תודובעו תוביסמ ,םירועיש ,ינשה ןימה םע רעונ ינב לש תיטנמור םיסחי תכרעמ בל .םייחה לש הלא םיטביה ןורתפב םיברועמ ,םה םג ,ילר'צ םיקיזחמ קחשמהמ קלח .םינוש םינוויכל גיצה ,ילרא'צ קיזחהל םניחב קחשמה תא חותפל ,לעופב הרהצהה תא קודב

.םמוקמב םיטנמלאה לכ תא םישל הסנמ ,תונרע לגרתל תניוצמ תונמדזה אוה עצומה לזאפה .םש תויהל ךירצ אל המ ריסהל ךירצ התא ,תיתחפשמה הנומתה תא תוקנלו ,םיפסונ םיטירפ .םילדבהה םימעפלו ,םירבד םימעפל ,םירפסמ שפחל ךרוצ שי םימעפל

.ךרדב םילושכמ תוזירזב תוענמיה ,הקתפרה אללו תוריהמב ןולמל עיגהל םהל רוזעל

.ןמזב התיא קחשל ,התוא ץוחרל ,התוא תוקשהל ,התוא ליכאהל שי ,תיזירפק היהת אל איהש .בל תמושת רסח אלו תעגפנ אל תוחאהש ךכ תחסומ תויהל ךירצ אל דחאו ,לופיט הברה שי .הגלימהמ הנהתו ףיכה תא חתפת זא ,תורחא תוקידבל הכחמ התא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more