סימניות
!םיקחשמ תחדק

!םיקחשמ תחדק

.םניחב קחשל לוכי התא ובש ,סנאד תחדק ומכ םינווקמ םיקחשמ םנשי רשאכ ,ןכבו .יקור התרבח תאו יסיס תא ריכהל ולכות .םילודג םידעצ תושוע רבכ ןהו םידוקירה עפומב תופתתשמ ןה ,13 תונב הלאה תונבה .ךתרזעל םיקוקז םה ןכלו ,דואמ השק םירחא םיביבחת רובע ןמז אוצמלו דוקרל התיכב ,רפ .טרופס יקחשמל וא השיגפל ,םיאבה םיעוציבל הפי תשובלת םירהל ברסת אל םא םירשואמ וי .שגרמ דואמ ,םיבושח םג םה רופיא םע םייוסינ .תורצה לע רבגתהלו דוקרל ודמלת םתא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים !סנאד תחדק לפי קטגוריה:

Games

הרדסה תובקעב דוקיר תחדק .םוח דוקיר קחשמ םש ותוא תא רוציל םימזיה הארשה sitcom לש רנא'זב רעונה תרדס ,בוש

.דבל הארמה לומ םיירלופופ םינקחש קיתעהל אלו םיקטוקסיד ךלוה אל ,בוט חור בצמב אוה

.תועונתו םינוש םינוויכ דומלל תויומדה םע דחיו ,קחשמה דוקיר תחדק תא חותפל ,לאיצנ .ןיינעמ רתוי וליפא היה קחשל ידכ ,הירוטסיהה ירוביג תא ריכהל ואוב םדוק לבא

."סנאד תחדק"תינכותב תפתתשמ איהו ,13 תב איה .ןומהב ןיחבהל לק תאזה תירטנצסקאהו הזילעה ,רעישה תמודאה הרוחבה .הלש יקור רבחה רויצ ןמז ותואב ,םיציחלמ םיבצמל סנכנ תובורק םיתעל רשא ,הקתפרה ית .יפוד אלל תוחכונ תפומל תוגהנתה הל שי ,הלועמ דימלת איה ,דומלל בהוא אל ימ ,הלש ר .הפי תשבלתמו הכורעתב תדקור םג איה .רתוי רחואמ ךרעיתש תונבה יתש םע יכ םא ,לובסל תולוכי אל הקניטו רנוג ,התרבח םע ד .רפאר תויהל תומולח לבא ,ןיוצמ דוקיר .תורצל סנכנ תובורק םיתעלו יקוח יתלב רחסב קסוע אוה .ךוחיגב שבלתהל רזומ אטבמ שי םהינשל

:הלאכ םינוויכ תוארל ולכות םהיניב .רופיאל הבר בל תמושת תושידקמו ,ןתעפוה ירחא תונדפקב תובקוע תורענ .םיעבצב םיזגהל ילבמ ,תויעבטל עיגהל בושח .םיישומיש םירבד דועו קמוס ,ויד ,תונורפע ,םיצנצנ ,םינותפש שי ךלש הקיטמסוקה קיתב

.םימוסחמה תא ןקתלו ןמזב סוטמה לע תולעל םהמ עונמל וטילחה םיהובגה תוחוכה יכ הארנ .לעמ ץופקל קר לוכיש לפרועמ תויצקורטסנוק לודגל שיבכה לעו ,תויח תופקות תונב .תונוכנבו תוריהמב לכה תושעל לבא ,דועמל אל אוה רהממ רקיעה .ךידעלב םשמ סוטל ,ססהמ התא םאו ,הכחי אל סוטמה יכ רוכז

.הבורקה עוריאה רובע ילאידיא אוה יכ החתלמה תמירע םיטרפה תא ףוסאל רזוע ,ליצהל או .תונוש תופילח םיכירצ םה הז לעו ,ריעב לייטל וא המבה לע ועצבי תונב .םירזיבאו םידגב לש םיטנמלאה תא ץמואב תונשל ,הדובעל תדרל ,םיהדמ האריי םה המ םגו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more