סימניות
Anderteyl יקחשמ

Anderteyl יקחשמ

.Frisk םשב דלי - Intertayle ןווקמה קחשמה לש רוביגה תא ריכהל ןמזה .תוצלפמ םע קוניצב םיבר םיישק לע רבגתהל ,םניחב קחשל ולכות ותיא דח .רוזעל וצרי המכ לבא ,ותוא תומרל ,תותפל ,דיחפהל םיסנמ םה .ןויסינ לש ןיינע ,ביואה אוה ימו ,רבח אוה םהמ ימ ןיבהל ידכ קר ןאכ .רופיסה תא חתפל ךרד וזיאב רוחבלו תומר תא רובעל .ןותחתה םלועה תא םיסלכאמ םירוצי לש תופוג לעמ ךכרד תא תושעל לוכי .ולפנ םה הבש תדוכלמה ןמ תאצלו תוצלפמה תא סיבהל ,ןכוסמ ךובמב דורש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Anderteyl לפי קטגוריה:

ארונ םיניינעמ םיקחשמ

.טנרטניאב לייטרטניא קחשמ קחשל םיעיצמ ונא םעפהו ,ןפוד אצוי שרגמ ם

.ךלש תולועפל םאתהב ,תונוש םיכרדב חתפל לוכי עוצעצ הז שיחרתב Replaying ןיטולחל תויופצ יתלב תואצותל אובל תויומדה הבש תיפולח תו

.תודוס המכ הכחמ םיוסמ חור בצמ םע "קוניצ לש רופיס" וא "תרתחמה רופ .יטסילאירוס ,דיחפמ רופיס אלא ,ליגר שממ אל לבא ,הדגא רופיסל המוד .תנבומ םיקחשמה רצומה לש החלצהה ,רתויב שקובמה אשונה עגרכ הז זאמ

.תויהל הצור התא ותרבחבש ךמצעב טילחת זא ,תינימ תוהז ול םינתונ אל

.הרהנמב ןיחבה אלו ,טובא רה לע ספיט ,רעיה ךרד לויטב ,קסירפ ,ונלש .תוצלפמו תוצלפמ לש םלועב ומצע תא אצמ ,ךורא ריפ ךרד סט ,וכותל לפנ .םהלש תויומדב ןחינ ןכו ,םינוש םילדגו תורוצ לש הווחא ירוצי לומ בצ .וב לפטלו וילע ןגהל תוחטבהב רוביגה תא ופטע ,רתוי םיימומרע ויה םי

.ותכימתו ויתוריש תא עיצהו לאירוט ברעתה זא לבא .קדצ אוהו ,ינרע ןיידע היה קסירפ ,תודידי הארהו תוחטבה קצי רוציהש .חצנל ודיל ותוא ריאשהלו ולש דמחמה תייח ותוא ךופהל הטילחה וז תצלפ .םתיא דדומתהל םירחא םידחפו םיאלפ הזיא וליפא תעדל ילב ,ומצע תוחוכ .תומדה םע ררבלו םניחב Interteil םיקחשמה תא חותפל לוכי התא

.המויא המחלמ הצרפ ןכמ רחאלו ,םהיניב ךוסכס היה םעפ ךא ,םישנאו תוצ .שחל םע הסינכה תא םתוחה תאו ,המדאה ךותל קומע םתוא עיסהל ,תוצלפמה

.ץראה רודכל הרזח וישנא תא ריזחהל םלח אוהו ,רומירד רוגסא םשב הארק .ותושרל תודמוע רבכ ששו ,תוישונא תומשנ עבש ףוסאל ךירצ אוה ךכ םשל .ותוא לבקל לכות איה םא ,קסירפ לש ותמשנ היהי יעיבשה

:טילחמ התא ,תאז גישהל טילחמ התא ךיא לבא .םייניצר תוברק עונמל ידכ אל זא ,סרהה ךרדב ורחב םה םא לבא .דועו תוברוח ,רעי ,ריע :םיבר םימוקימ םנשי Andertale ןווקמ קחשמ ל .קחשמה לש תענמנ יתלבה הינפה אוה ישארה ןיטק תוגלפמ םע השיגפ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more