סימניות
קחשמ תויפ רויס

קחשמ תויפ רויס

!דדיה !לורטפ תויפ םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל םג אלא ,הרוטקירקה תונהיל קר .וניקשיימ ריעב רדסה לע םירמושש ,הירוו השאמ ,לובונס ,ןאלא - תובוה .םירחא םיוותו הגאי אבאב ,הבאיר תלוגנרת ,סאבארק ,םילותח ןעדמ ,ישל .תוער תוינכות השוע והשימו ,םישנא רדבמ והשימ .םהל רוזעת התאו ,תוערה לכ תא ענמי תונב לש הרובג לש םוסק רויס .םינוש םיצפח רחא שופיחה תא םג ומכ ,ןבלו רוחש עבצו םיינועבצ םילזא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיהדמ רויס לפי קטגוריה:

patrol תויפ םייבויח םיקחשמ

.םניחב Fairytale רויסה יקחשמ תא גיצהל םיחמש ונא ןכלו ,ונממ דרפנ .Myshkino רזומה םשה תחת ריעב חתפתהל םיעוריא

:ןאכ תויחל תויפ םירוביג יכ הדבועה ידי לע תנחבומ איה תיתימ .חווטה תא רוקחל ידכ ךות םניחב קחשל םיקחשמ לורטפ תייפ קחשל ןמזה ע

.םתוא רדבל ךושמל ידכ םיריית רובע םוסרפ םילולעפ הזש םיבשוח םישנא

.היעב לכ ןקתל לוכי אוהו ,םיינכט םירבד רובע רתויב העודיה איה ,הלש .הלש םימוסקה םייוסינה רובע עבטהמ היגרנא בואשל הנממ ענומ אל הז ,ת .בושקו יניצר ,ינויגה יד איה .וז ךרדב רחבת איה ,ףושיכ אלל בצמה םע דדומתהל ןתינ םא .ףחרל ו טרופלט תלוכיה :הלש תולוכיה ןיב .הדכנ תקתעהל דגנתה אל אוה יכ םא ,וניקשימל רכומה ןופצה תא תונשל ה .והשימ איפקהל וא הפוס םורגל תולקב היהי הז ,תסעוכ איה םא לבא ,הבו .םהילע תעדל ילב ,ןמזב וב ,םייטסטנפהו םייטסימה ויבשוי לכ דיל וניק .תושגר הארמ תומילאב ףיכ תושעל תבהוא ,תשעור איה .הגרדהב הפשח לבא ,םסקב ןורשיכ םוש החיכוה אל הליחתב .הרוק אל טושפ הזה רפכב םמעושמ

:קחשמה תואסרגב ףקתשמ אוהו ,ףיכ ,תויצקרטא ,םידירי ,גח שי ד .םיענ הפק תיב חתפו ,הדעסמה יקסעב םמצע תא תוסנל וטילחה תונבה םעפ .םירבד דועו םימולשת ףוסיא ,םירצומה חווט תבחרה ,רדסה שומימ לש תונ .הצוחה תפירש לש ןוכיס שי דימת לבא ,ןוגה חוור תתל ליחתי דסומה ,תו .ספיספ תוכיתח מ ביכרהל ךירצ יכ תופי תונומת הלא ,םינווקמ םיקחשמ ל .רדהנ ירוביג םיבשותה ובש ,ןפוד אצויו םיהדמ יכה ריעה לא לופית התא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more