סימניות
גנוק גניק קחשמ

גנוק גניק קחשמ

.גנוק גניק םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל לוכי התאו ,םיילאוטריו םיחוור .ןילופורטמה ךותל דודנל הל הלוע הז ,םירורפג תספוק ומכ תיבה תא תסר .םירחא םישגרמ םינוויכל הכחמ התאו ,םימזיה םע הלעש דיחיה רבדה אל ה .ןומרוד לותחה תאו ןמטאב ,וירמ ושגפת הכילהב .םיסונובו תודוקנ חיוורהל ,המישמה תא אלמל ידכ ,םירוביגה ירושיכב ש .םיבר םיטרפב שומיש ךות ,טובור תרוצב גנוק ףוסאל ךירצ םג התא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים גנוק גניק לפי קטגוריה:

Games רדהנ היהי גנוק גניק!

.1933 תנשב רוביצל גצוה הז הנושארה םעפבו ,רפוק ןאירמ יאמבה ידי לע .םישנא ןיב הלגתמש תירוטסיהרפ הלירוג יהוז .קחשמה םיקחשמה םלועב עונלוקה ליעפ שומישב ןיידע אוה יכ ,חלצומ ךכ 2017 תנשב ,הנורחאל 2020 ידי לעו ,ררחוש "תלוגלוגה יאה :גנוק" אבה טרסה , .הליזדוג םע תומיעל וסנכיי םייקנע םיטמירפ ובש ,דחא דוע רוציל םיננ .הקתפרה רבעל םיאצוי ,ףוק לש עקפומ לדוג לע טלתשהל לוכי התא ובש ,ש גנוק גניק קחשמ ןווקמ

.שרגמה לע םיאתה לכ תא רובשל בייח התא ,הלודג הלירוג לש םינפה תא ץ .םסק הזיא השוע התא וליאכ ,הגרדהב עיפוהל ליחתת הנומתה

.רתויב םיהובגה םיקחשה ידרוג וליפא לודג רתוי הברה אוה יכ ריעב עיפ .הז ליבשב דחוימ ץמאמ תושעל ילב וליפא ,םתוא רבוש אוהש ןבומכ .םיאורק אל חרוא לש תוכמ תחת ךכ לכ הבר תולקב םילפונ םה ,םירורפג ם

.םירחא םיינוריע םיצפחו דחוימב םיבר םיתב שי ובש םוקמל תומדה תא ןו .לדגי רתוי הובג ךלש ןויצה ךכ ,םיניינב רובשל חילצתש לככ גנוק גניק קחשמ ןווקמ

.תצלפמה תא סיבהל ץימא ברברשה וירמ רוזעל ,גנוק ךלמה קחשמה תחיתפ .ךל לגלגתמ אוהש םינקה תא עונמל קר לבא ,וב םחליהל ךירצ אל התא ,תא .ךל קרוז גנוק גניק תויבח לעמ ץופקל ,קיפסמ םכח התא םא .תודוקנ 100 קנעוה אוה ץפק טקייבוא לכ רובע .ןמזב ץופקל ךל רוזעי ללחה לבא ,םיצחה תרזעב עונל ,המישמה תא םילשה .הרקיה הרטמה תא רתוי בורק ,תומר רבוע התאש לככ ?איה המ עדוי אל התא ךיא .בוהאה וירמ רחא שופיחב ,ןבומכ

.הכרדב תרהממו תמהונ הלירוגהו ,ןוכילהה קחרמ לע תכלל ידכ ויתולוכיב

?תמעוז תצלפמ םע תמעתהל ול ורזעי םה םא ההות ינא .המישמה תא אלמל טלחהב אוה ,ףיוזמ ו ץימא התא םא

.םלועב ןושארה טובורה תא ביכרמש בצעמל ךופהת התא ,הרק אל ןיידע הז .תוירחאב וילא תונפל שיו ,ןיטולחל ןפוד אצוי טקיורפ והז .הליבשב ןוכנה םוקמה תאיצמ ינפל טרפ לכ ןוחבל

.תומר המכב דעיל עיגהל תנמ לע הכרדהה תא ליחתהלו ,תושירד ,םיללכה ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more