סימניות
Game Show קי

Game Show קי'צ

.ולש םירוההו ,Chica ףוע איה תישארה תומדה ובש ,םישגרמ םידלי תינכת סיסב לע חתופש .םייביטינגוק ,םייחב םתוא ךופהל ידכ םיטוחה תא ןווגל םיעייסמה םירחא םיוות םנשי ת .אצממ לש ןויערה לע יונב קחשמ לכ יכ ,תווצמ רמוש רתוי םיכפוה םידליה ,םיעצומה םיק .תונומתב םילדבה אוצמל וא ,הניגנ ילכ ,םידגב לש םינוש םיטירפ לש ףסוא ביכרהל ךירצ .tsypoy Chikoy םע דחי עסמל עוסנל ,לייטל םיבהוא םתא םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Chica גצה לפי קטגוריה:

Tsyp-וש הזה קחשמה ץיצל ףיצ-ףיצ Chika

.Chica ןועושעש תושעל טילחה ,דואמ ריעצ לש עפומה לע בושחל ,דחא םוי ,זא .תעדל בוטו ןיינעמ קחשמ רצומ .םהלש תובוהאה תויומדה םג ומכ ,יתוחתפתה טביה ליצה זאו ,ירוקמה ומכ

.ףוע םתוא ךנחל רמ תלוגנרת לוגנרת ו' בג לש הליבומ החפשמל רזוע האלנ .הז תא םיניבמ םלוכ לבא ,המר תקירחב קר לבא ,רבדל לוכי אל ןיידע אוהו ,Chica םשש .םירחא םייח ילעבו םדא ינב ,םירבח םהילא םיאב תובורק םיתעל .רחא וא הז דיקפת ומצע תא תוגציימה תושובלת םישבול םיפתתשמה ובש רופיס הזיא קחש , טנרטניאב קי'צ קחשמ גצ

.לודגה ןוטרקה בנז ירוחאמ רשקו ,ושאר לע םורק ךיישמ ,הליזדוג תוזחתהל לחה קי'צ ,ת .לודג ףיכ תא ךפוהש המ ,תאז םע דחי וקחיש םירחאה .םיגח לכ גוגחל םיבהוא םג םירוביג .ריוואה תדלוה םוי ךרבמ תובתכתה ארוק גיהנמה תאו ,תדלוה םוי םהל שי יכ ןייצמ אוהש

.הארנ הז ךיא תוארהל םג אלא ,םויה ךשמב רוביגה לש ומש תא קר אל תארקנ הכרב לעו ,ו .רוודה תעתפה וירבח ענ תיב וניכה םיבשותה ובש ,הלשמ הרדס םג שי תדלוה םוי תביסמ ל .ןוטרקמ םייושע םמצע םה רשא ,לודג תוינועבצ עבוכ תנתמב ול וחלש םה הלחתהב .ףוצחה תיבה דע אספוקב איבה רוודה ,בתכב תבותכ תחילש לבא

.םהלש רותסמה תומוקמ ךותמ תודידיב ורהימ םיחרואה לכו ,סנכיהל השרוה רוודה ,ןכומ ה .תרחא הנתמ ול הכחמ הביתב יכ אצמנ ,ופלח החמש לש ןושארה לגה רשאכ .םהלש תוצונה םילכאמו םישנא לש טסה לע ענו ןטקה גטוקב ףיכ היהיש זא .הנוש דיקפת אלא ,תויומדה םע רשקתל ידכ םג עפומה קי'צ קחשמה תא חותפל לוכי התא ,ן טנרטניאב קי'צ קחשמ גצ

.קחשל לוכי התא וילעש םיטירפ 20 לככ הנומתב טבמ עיצהל ףוצח אבאו אמא .עבוכ ,לשמל ,םיטירפ ןיוצמ ףועה תא קר הפסאנש תנווגמ החתלמ מ תויהל ידכ תרחא םעפב .ןטקה בנראה וגאדי תונצסה תחאב Feed הצור אוהשכ ותיא קחשלו החיפט ,הקשמ עיצהל ,תשרבמ ,רזג ול. .םילדבה ,ההז תוארנש תונומתה תא אוצמל ,םכלש תוננובתהה רשוכ תא ןחב .המישמ גצ קי'צ קחשמ עצבל וכרטצת ,םידקמתמ םתא םא קרו ,המכוחב םיווסומ םה

:ןוגכ הירוגטקב עובקל ןתינ םיקחשמה םירצומה לכ .םניחב לכו ,הניגנ ילכב ןגנל ,םיחרפו םיננע ףוסאל ,תושובלת אצמה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more