סימניות
תיתוכלמה הימדקאה קחשמ

תיתוכלמה הימדקאה קחשמ

.םניחב קחשל תונב ןימזהל תיתוכלמה הימדקאה לש םיבוט םינווקמ םיקחשמ .ךילע םיבוהאה םירופיסה יגיצנ םוסקה רפסה תיבב ופסאנש ,תודגא לש םי .היגלש ,תוצלפמ ,לזנופר ,הלרדניס לש םישרויה תא שוגפל לק .םימסק טיברש םע דובעל תדמולו םיילענ ,םידגב תבהוא ,הלרדניס לש הדכ .הפי םילזאפ העיבצ ,םיינועבצ ןורכיז יסיטרכ הכחמ התא .ךמצע ומכ הארנ התא תונבה הזיא תוארלו ןחבמ תחקל םג לוכי התא .תורדהנ תויומד לש ףיכ הרבחב למגתמ ףיכ לש םיב ךמצע תא לובטל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיתוכלמה הימדקאה לפי קטגוריה:

תיתוכלמה הימדקאה לש םיקחשמ

רוציי l ."תיתוכלמה הימדקאה" םשב השדח תיעונלוק תפומ תריצי הנורחאל הררחיש

.ועיצה םהש המ ,תונולחה תא רובעל הלכי אל טושפ זור לבא ,תוינקל תאצ .הזה םויב אל לבא ,תוליגרה יוליבה תונב ויה הלא ,רבעב

.רהימו ,וב ןיחבה אל לבא ,חתפמה תא טמש אוה ,םשמ ץר אוה .ליעוהל לכוי אוהש הטילחהו ותוא המירה הרענה .המוד חתפמ תלעב תידוס תלד חתפ אלא ,םיילענב ללכ ןיינעתה אלש ריעצ .תיתוכלמה הימדקאה לש קחשמה תומיזמ דמלת הילעש ,המוסק ץראל העיגה ר .םהיאצאצ תא םג ומכ ,םיעודיה םירופיסה לכ לש םיגיצנ םייח ןאכו ,ללכ

.םימסק טיברש תועצמאב ,תעלדה לש ומסק תא תובהלתהב הניבמו ,השדח תיט .החילצמ דימת אל איה לבא ,אשונ לכמ בכר ילכ רצייל ךיא דומלל הכירצ תיתוכלמה הימדקאה קחשמ ןווקמ .הימדקאב םסק לש דבוכמ רוספורפ איה המצע איהו ,היגלש לש אצאצ אוה .םיככת רצויה ,הז םע הז םיהדזמ זורו קוה .ןקירוה םורגל לוכי ,סעוכ רשאכ לבא ,עוגר ללכ ךרדב .ינפוג ךוניחל ןמאמכ ןאכ דבועש ,היחה לש ודכנ אוה .תודפרקל םישנא ךופהל לגוסמ אוהו ,םינוש םיקרח בהוא .הימדקאב רוספורפ םייוקיש לש דובכה תדמע תא תספות ומצע Laguh ר"ד .הבוח םה ונלש הרקמבו ,םירוביג-יטנא תויהל םיבייח רופיס לכב ,םירוב .זור תא ףושחל ןמזה לכ הלש תוימומרעה תורידחה לבא ,הריירקה לש ירקי .Broomstick סורייס הלש ןלצע תינדוד ידי לע םגו ,קוה תבהואמ ,יבור

:םינקחשה לש םיבוהאה םירנא'זב ורצונ םה .ללחב םידובא םה לבא ,תועלד ןמ התשע איהש םיילענה לכ תא אוצמל זור .האצותה תא אורקלו ןחבמה תא תחקל ,התא םסק רפסה תיב לש טנדוטס הזיא .ןחבמה תולאש לע תונעל ןמזומ התא זא ,הפי הרוחב לכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more