סימניות
םיקחשמ המ

םיקחשמ המ'גיפב תוננב

.תיחצנ הגיגח לש הירוגטקה ןמ גונעת אוה המ'גיפב תוננב םיקחשמ םניח .םיאלמ םייח יח וישכע ,ףכהמ הדרי איה תחא םעפ ףאו ,ןפוד אצוי גוז ם .תוננב םהו ,ו'גו םס םה םהיתומש .ילילו ימייא ,ןיטרמ םיבוד ומכ םירבח שישכ דחוימב ,תיבב תושעל םירב .תוהז תונומת םישפחמ ,שבד תויגוע םיפסוא ,םידגב םיפילחמ ,םיעזגב םי .םירחא םירבד תושעל םג ומכ ,םילזאפ ףוסאלו םירויאה תא רייצל לוכי ה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים המ' גיפב תוננב לפי קטגוריה:

המ'גיפב הננב יקחשמ תא שוגפ

.ריוואה לע סמועל ךרוצ ןיאו ,םידליל םיעפומ תיכוניח היזיוולטב רודי .םמעתשהל ,לוכאל ליחתמ אוה ,תינכותה קתרמו אלפנ המכ הנשמ אל ,השעמל .שודיח םע הז תא תונשל ןמזה עיגהש תוא הזו ,לופיל ליחתמ גורידה רחא .ו'גו םס תומשה תא םהל ונתנו המ'גיפב ושבל םירבחמהש ,תוננב יתש ועי

םינווקמ םיקחשמ המ'גיפב תוננב

.ףוחה ימימב םישירכה תאו סוסה םע םישותיה רשק אלל ,רדהנ ושיגרהו םש .םמצע םירבח רקבל םיחרוא םינימזמ ,רודיבה תא םיבהוא םיחמש הלא .ילילו ימייא ,ןיטרמ :םיבודל תדחוימ הדהא שי תוננבל לבא ,םירבח הבר

.תרמגנ אל תאזה הנידמהו ,םליבשב גח אוה םוי לכ .תוביסנה לכ םע ךמצעל הגיגח ןגראלו ,קחשמה לש המ' גיפב תוננב חותפל

.םהב םהלש םירבחה תא לולכלו ,תואקתפרה אלל םילוכי אל םה .לכה ןקתל ךרד םישפחמ לבא ,םהמ םידחפמ אל ו' גו םס לבא ,תורצ םרוג .רדסה לע רומשל ,וב לרטפל וטילחה םה ,ףוחה דיל םירג םהש זאמ

:הלאכ תואסרג גיצה ,ףיכ רפסל ,הזמ אצוי המ .םהייח תא ןנעל לוכיש רבד םוש ןיאש הארנו םיכייחמ דימת םה .תוקחל הצור אוהו ,הצרעהל היואר איה וזכ תיבויח השיג .םתוא ריכהל ליחתהל ןמזה הז זא ,תוימיטפוא םיעוגנ תויהל ורזעי םיאש

.ןוסירל םינתינ יתלב םיעזגב ףתתשהל ידכ ,הליחתב .ךרדב ךירפ תויגוע ףוסאל חכוש אל ,םיבירי ףוקעל הסנמ ,תינוכמב הגיה .םירחאה םיבכורה ןמ התאש לככ ,םהמ רתוי תאו ,סרפה תודוקנ יטמוטוא ן םינווקמ םיקחשמ המ'גיפב תוננב

.ךמצע לע ןוחצינה תא רופסל ידכ םודאה רותפכה לע ץוחלל תוריהמב ,הצו .רשפאה לככ ץופקלו ,הדנדנה ןמ ץופקל רבחל רוזעל ךירצ התא ,היגולירט

.לסב הז ליבשב םישורדה םירבדה לכ תא םיפסוא םה םעפ לכבו ,עבטה לע ת .אצמיהל םיכירצ םה וישכע ,ריתסה םואתפ םיטקייבואה תא קר ,םהינפל המ

.דואמ יטנגלא ךכ לכ אל םה תוננב לש תויומדה יכ ,ךחוגמ הארנ הז .ןיינעמ רתוי והשמ לע תוסנלו םיקוחש ךלש המ' גיפה תא תונשל ןמזה עי .ןקזו םפש וליפא ויהי םידגבה יטרפל ףסונבו ,רבד ןיא תויומדה לש םיד .תוריהזב חווט תא דומלל אוה רקיעה ,ןיבי ךמצעב התא ,תאז םע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more