סימניות
םירויצ םימסרופמ םיקחשמ

םירויצ םימסרופמ םיקחשמ

.תונמאב םהלש עדיה לש ןחבמה תא רובעל םהל תפכא אלש הלאו ,תונמא יבב .רובעל לק ךכ לכ אל הז לבא ,קצב לש ןונגסב םייושע םיקלחה לכ .ירוטקירק ףויזב םתוא ופילחהו ,םירחא םילוגד םינמאו וסאקיפ ולבאפ , .ךייש הדובעה תא תשרבמ רשא הבושת תתל םג ומכ ,הנומתה לש ןוכנה םשה .םירויצ לכב םיימעפ םירזוח אל םהו ,קחשמה לש םיקלח 10 שי ףיעסב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םימסרופמ םירויצ לפי קטגוריה:

Fun הידורפ םימסרופמ םיקחשמ Pictures

.הירוטסיה תושעלו לודג ןמא תויהל חילצמ רוציל הצורש ימ לכ אל ,רעצה .הנהמ דואמ הרוצב םהלש עדיה תא שדחל ןכו ,רתויב םימסרופמה םירטסאמה טנרטניאב תוידורפ םירויצ םימסרופמ םיקחשמ

:םיאבה םירבחמה לש םימסרופמ םירויצ אוצמל ןתינ תואבה תונומת .םיממעושמ ויה אל םישמתשמה יכ םיחוטב ויה םירבחמה .תרחא וא וז הנומת םע רשקל םיחתפמ לש תורוטקירק המכ קודבל ידכ םג א

.תוינש המכ קר ןפדפד ןולחב לעפוי אוה ,ןיינע לש קלחה לש למסה לע יל

.תוימומרעו תוחידב לש עשורמ ןואג ,עשופ ידי לע רקיב היה ןואיזומה י

.םיכייש םה רבחמ הזיא לש תושרבמה תא ןיבהל השקש ךכ ידכ דע םיקנופמ טנרטניאב תוידורפ םירויצ םימסרופמ םיקחשמ

.הרוטקירקל ידמל המוד ,תתוועמ טעמ דבה תא םיחתופ םישמתשמש ינפל .A, B, C תויניטל תויתואב תורפסוממ הבושת תויורשפא שולש ויהי הנומת .הדובעה תא הקיזחמ רבחמה המ לע בישהלו םוגפ דבה תא תוריהזב לוקשל ם .קשחנה ןויצה תא איבת הנוכנה הבושתה .תוינועבצ תושדע םע םייפקשמ גיצמה רותפכ אוצמל לוכי התא ךסמה לש ןי .דבה לע הנומתה לש יתימאה הארמה תא גיצת הז לע הציחל .לידגהל טלחהב הנוכנה הבושתה תא תתל יוכיסה ,ןכמ רחאל

.תומדוקה תואמו םיינרדומה םינמזה ינש לש רתויב םילודגה םירבחמה תא

.הלודג החלצה התיה הכורעתהש תבותכה תא תוארל ולכות ,ונממ קלח לכ קו .בטיה ועסנ תורוטקירק .הילטיאו היקרוט ,הניטנגרא ,ליזרבו הקיר הטסוקב םתוא ואר םיחמומ

.םירייצה ידי לע ורצונש תפומ תוריצי לכ תא רוכזל קחשמ הרוצבו לק ור .תרזוח תחא הנומת אל ,םינוש םה שדח קלח לכב םיפסואה .רתוי השרוי אל תורוטקירק תרדגהב תואיגש המ ןמז רחאלו ,רוקמה תא דו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more