סימניות
םיססובמו םיקחשמ רוצ

םיססובמו םיקחשמ רוצ

.םינקחש לש רהרוהמ םיכלהמ םישרודה הלועמ תויגטרטסא רוצילו רוציל םי .בהוא התא דוע לכ ןיטולחל םניחב םתוא קחשל לוכי התא .תורוחס ינימ לכ רציילו םיבאשמ ץלחל ידכ ,הקזח הלכלכ שדחמ תונבל םי .ילאוטריווה םלועה תומדא לע ןיטולחל טלתשהלו םישלחה םינכשה תא סיבה .תורטמ גישהל רשפאי תושדח תויגולונכט גנירטסאמ קרו ,חצונמ םהלש הני
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תססובמה הריצי לפי קטגוריה:

Games

תחצנמ היגטרטסא סיסב רוצ .רוזאה טילשל ךופהל רשפא היהי אל ,םיפסכב הנובנ שומישו תורבטצה אלל .ןוטלשה תא סופתל םיביוא לש תונויסינה לכ תא רוצעל םהלש הירפמיאה ר טנרטניאב םיססובמ םיקחשמ ורוצ

.לכתסהלו בושחל ךרטצת ךכ לעו ,םהלש טילשה לש ותלודג תא ריכמ וניא י

.תוארל ןתינ אל ןוחצינ לש םידעצ המכ ,שארמ בשחתמו תיגול הבישח אלל .דיתעב תטלחומ הסובת תולעל לולע וישכע ןורתי גישהל ףלוח ןוצר ,המרל .ףסה לע ביואה תא גורהלו הקזח הלכלכ תונבל ,םיישקה לכ לע רבגתהל םי

.ןפדפדה ןולחב תוינש המכ קר ליחתמ לכה ,ךירצ אל קחשמה לש קלח םוש ן .םושיר ךילה ןיא

.ןקחשה לש ונוצר יפ לע ידעלב ןפואב וחתפתי םיפסונ םיעוריא .םיביוא םג אלא ,םיבאשמו םימחול םהל שיש םיקחשמ סיסב רוציל

:תואבה תוינמה ידי לע הרוגמ איה תילכלכה החימצה .בער תצירפל ןיתממ ןובירה ירה ,לוכאל המ ןיא םילייחל םא ,תכרצנה ןו טנרטניאב םיססובמ םיקחשמ ורוצ

.רתוי ינלטק קשנ םהל תתל לוכי התא ןמזה םע לבא ,עירכמה ברח םע בטיה .העתפהב ביואה תא ואיבתו ןוכנ לכה ובשחת םא ,ןבומכ ,בטיה םירצובמה

.םלג ירמוח דוביעל ררבתי הז ךכ ,םיחמצו םילעפמ תונבל ףידע ,גושגש ג .בוש תוסנל לוכי דימת התא ,ברק דבאמ ןקחש יהשלכ הביסמ םא לבא ,ילמי

.םיילוק םיטקפא הוולמ תולועפה לכ ,תויריא תורעה םע המיענ הניגנמ עמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more