סימניות
דלומה גח ברעב קחשמ לובמה

דלומה גח ברעב קחשמ לובמה

.דחאכ םירגובמו םידלי רובע רדהנ רודיב םה דלומה גח ברעב םיקחשמ לוב .יאה יבשות תא ליצהל תוסנלו ךלש תוילאוטקלטניאה תולוכיה תא קודבל ל .דלומה גח ברע דע לדג אל דלומה גח יצע ,םימ הרסח הייחמצהו ,םיעוקת .רדסב ילאוטריווה םלועה תא םישלו לזאפה תא רותפל םילוכי םינקחשה קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דלומה גח ברעב לובמ לפי קטגוריה:

Logic דלומה גח םיקחשמ .םיגחו ףרוח תושפוח גוגחל םיחרזא רובע רדהנ הזו ,לודגל םיצע ,תוחשל טנרטניאב דלומה גח ברעב קחשמ לובמה

.הבוט הבשחמ היגטרטסא בטיה תחתופמ תיגול הבישח ךירצ התא חצנל ידכ .קחשמה לש תואסרג שמח ומסרפ םירבחמה יכ םינקחשה לש םמעטל הברה ךכ ל .לבלבמו ךבוסמ רתויו רתוי םיכפוה םה ,םיענ םה רשאכו ,םיקלח השימח ל

.תורופס תוינש ךותב ןפדפדב תורישי חותפלו רבכעה לע תחא הציחלב ןווק .רדהנ ןמז םהל שיו רודיב םמצעב ץורל ולכוי םינטק םידלי וליפא

.ירמגל לודגל וקיספה םיצעה לבא ,יקנ טלחהב היה הז ,ץראה בור ןוטבה .םיכלהמו ןמז לש תילמינימ תומכב םימ רובע םירבעמ קרפל ושרדיי םינקח

:תואבה תומישמה ינפב ודמעי םינקחש לש תומר ךרד רובעל ,םיימו .םישדח םיקולב תנקתה ידי לע םיללחה תא חינהל םג אלא ,םימה לא ךרדה .לובמה ןמ ותומי םינבה ,ןוכנ אל שוג תא ריסהלו דחא העוט דחא דעצ חק

.היינש הריפס לכ ןאכ ,ןמז לש תילמינימ תומכ רובע להנל םה םא רתוי ת .ןוחצינה דע האלה ןכו בוש תוסנל יוכיס שי דימת ,הנשמ אל הז לבא ,קי

.םיילוק םיטקפא ידי לע עמשומ דעצ לכו ,הזילע הקיסומב הוולמ ולוכ ךי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more