סימניות
תוריקב תעגל אל קחשמ

תוריקב תעגל אל קחשמ

הנידע הקירוטומ תויונמוימ תאו ךלש הבוגתה תוריהמ תא רישכהל האלפנ ך .הנושארה םעפב אל יאדוובו ,הז תא תושעל וחילצי םלוכ אל לבא ,ךסמה ל .תובר תודוכלמ םע רגתאמ רגתאמ שדח רגתא לכ ,תובר תומרל םיכחמ םינקח .לבגומ אל תונויסינ רפסמ ,הנשמ אל הז ,הנושארה םעפהמ ןחבמה תא רובע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוריק עגית לא לפי קטגוריה:

תוריק עגית לא םיקתרמ םיקחשמ

.תדלקמה לע םיצחה םע רודכה לש העונתה לע טולשל ךירצ קר םישמתשמ ,ןי .הנושארה םעפב דימת אלו ,המרה תא רובעל חילצי רתויב ןמוימ קר ,השעמ טנרטניאב תוריקב תעגל אל קחשמ

.יחתפמ וחינהש םידעיל עיגהל אל הנושארה םעפב םינוכיסהמ עורג ןמואמ .חתפל םיידיה לש תונידע תוירוטומ תויונמוימ ,רתוי רורב תויהל ןויסי .ףיוזמ רפוס ךופהי ןורחאה םינקחשה ,םירגתאה לכ לע רבגתהל שיש רחאלו

.ןפדפדה ןולחב ליחתי קחשמה תוינש המכ ךותב דחא קילק ,דחא קלחמ רתוי .םיממעשמ םושיר ילהנ ןיא

.םיירשפאה םילושכמה לכ תא ףוקעלו תולובגה לכ תעגל ילבמ ,םיקחשמה שר

.רבעמה המרל ,םאתהב ,םירקיה רכיכה לא ביתנה תא םימסוח םיילמשח םימו .רותפכ לע הציחל וא בכוכ סופתל ידי לע ךרדב תבשומ תויהל םילוכי םיר

.האלה ןכו ,הטאה ,תוקרבה קרב םיסונוב ינימ לכ ליעפהל לוכי התא םרוב .תירוקמה ותדוקנב בוש עיפומ דימו ץרפתמ אוה ,רחא טקייבואב וא ריקב .קחשמ תודוקנ איבמ המלשוה המר לכ

.םלועה יבחרב םינקחש יפלא ברקב םיפולא תויהל לוכי הלבטה שארל עיגהל .המיענ העיגרמ הקיזומ הוולמ ךילהתה ,עגריהל הצור קר התא םא ,ןכבו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more