סימניות
Planet ףסונ קחשמ

Planet ףסונ קחשמ

.ץימא תצק אוהש חיכוה ,ןמז הברה תולבל ולכות ותיאש ,רוביג .ול אל לבא ,לבלובמ ןמזמ רבכ היה ומוקמב רחא .םוצעה בחרמה ךותב הטקרה ב קלדה לזא - טואנורטסא לכ דיחפמש והשמ היה ותיא דחי .םהלש םחוכ לע קר ךמתסהל ךרטצי םגו ,ול רוזעל אל דחא ףא .השק בצממ תאצל רוביגה רזוע ,תרחא הטנלפ ןווקמ קחשמ קחשל ררחשל ידכ - ךלש המישמה .הרזומ הייחמצ הסוכמ ,בשוימ תכל בכוכ לא רבעות .ןיועה ףונה תא בוזעל רוביגה רוזעיש לטסירק שי יכ ןורתי קר הלש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רחא בכוכמ לפי קטגוריה:

רחאה

Veselye planeta

יקחשמ תקתפרה .זירזו רתויב היישותה קר לוכי קותמה רזה רוזעל ,םדא ינב דגונ אוה

.קסרתמ אוהו ,המוגפ איה ותונמוא ןיבמ ןטק לוגס שיא .עודי אל בכוכ לע ומצע תא אצומ רעצמ הרובש איה הניפסה ,םייחב ראשיהל חילצה סנב או .םינטקה וידליו ותשא הכחמ ותיבב ,םהלש תיללחה ןקתל תולעה המ לכש רזה .םישרדנה םיטרפה לכ תא ףוסאל רוביגה רוזעלו םילושכמ לע רבגתהל ידכ דעצ לכב תקיודמ Planet רחא ןווקמ קחשמ

.עלס לש תוכיתח ךותחל קוידב קיודמב ןווכל חקול התא םא קר ךלש הדובעה ךרד תאו םילו .הרז ץראב עבעבמ ,ינלטק הבלו ןהירוחב תא רוגסל ידכ הזכ ןפואב לופיל םיכירצ םה .ותרטמ תא עצבל הרוביג הגיהנ תונמוימב זאו ,הקירזה לש תוירשפאה תוכלשהה תא בשחלו

.תקתוש הירוטסיההמ טלמיהל חילצה אל אוהש וא ,בוש קסרתה הז ,ךלצא טלקנ אל רוביגה .תוריל קר אלו ,םיטקייבוא זיזהל ידכ ויתועורז תיצקנופ אצמש ,םישדח םילושכמ םע םיד .רתוי תבכרומ תכפוה םירגתא לש המרה ירחא תרבוע המר

.ןפדפדה ןולחב שממ הליחתמ הקתפרהה תאו ,רהמ ןעוט אוה ,דירוהל ךירצ אל םיקחשמ .קלח לכב שרדנ וניא םושיר

:םיצחה ישקמ םע השענ הז ,טושפ יד אוה לוהינ רוביג

.התיבה םתוא תחקלו םיוולש םירוציה תא עינכהל הסנמ ,קנע ללח יצ םיחלוש םה ,םישלופה .תחא הניפס אל ץימחהל אלו ,תונוכנ תוינרתח תוינכות אובל אל איה ןקחשה לש המישמה

.רתויב םיבוטה םירטסאמה ידי לע םינמואמו ףעומ היה אוה ילואו ,ןפיל האב וז תונמא ל .םהלש הרואמב תורישי עשפ תצובק סיבהל לעה םיזירזו םיריהמ םירוצי לש המישמה .יכנאה תאו םייקפוא םיחטשמ ינש לגוסמ ענומ רז .היפאמה ירבח תא דימשהלו םייח דבאל ילבמ ךובמב רובעל איה םינקחשה רובע רתויב השקה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more