סימניות
םיקחשמ טבש דנלייא

םיקחשמ טבש דנלייא

.םינקחשה לש בלה תמושת תא גיצה םימיה תעבש לעמ ןווקמ קחשמ לש הרוצב .שדח םוקמב בשייתהל ןטק טבש רוזעל ,םניחב קחשמ תויהל לוכי הז .םייחה לכל םיענ יא ואצמ םה וישכעו ,בר ןמז ךשמב הניפסה לע וגילפה .םירשגו םינבמ ןקתל ,םיבאשמו ןוזמ לבקל ,םיתב תונבל ,אוצמל תומדא ת .חתפיהל תופסונ תויונמדזה םישדח םיקפוא דעצ לכ םעו ,הדובע הברה שי .ןדע ןגל םכלש יאה תא ךופהל ,רשואב ויחי םהו ,קיפסמ םילחנתמה תא תו .הדובעל עיגהל ןמזה עיגה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יאה טבש לפי קטגוריה:

היצזיליוויצה לש תונורתיה ןמ קוחר :םימיה תעבש לעמ םיקחשמ 1 .לכוא לשבלו םייריכה תא קילדהל ,ררקמהמ ןוזמ לבקל לוכי התא תע לכב .שא תושעל ,הקסה יצע ףוסאל זאו ,רשב לבקל ידכ ןושארה דוצל תכלל ךיר .זרבה ןמ םורזי םייח ןתונ תוחלה תאו ,םותסשה תא חותפל טושפ התא ,םי .םישורדה תונורתיה לכ תא לבקל ידכ ץמאמ רתוי הברה תושעל ךירצ תייה .םיילד ונממ םימ תאשל ןכמ רחאלו ,ראב רופחל םדוק ךילע ,רכתשהל ידכ .יוקינל ,הצחרל ,לושיבל םג אלא ,הייתשל קר אל םיצוחנ םימהו .לזונ לש תשרדנה תומכה תא לבקל ידכ בוט תכלל ךירצ התא םימעפ המכ ךמ תשרב םיקחשמ טבש דנלייא

.הברה ץורל ךירצ התאש דיגת קר .תינקלוו תוצרפתה ידי לע דרטומ היה טבשה לש ליגרה םייחה חרוא יכ הד .םייחל השדח ץרא רחא שופיחב המידק ךורא עסמ שי וישכעו ,תמ דיוצמה י .בשוימ יתלב יאל שאה תונברוק וגילפה ,העיסנ לש םישדוחו םיבר תועובש

.שדחה nooks תא רוקחל ,יאה ךותל רתויו רתוי קומע תכלל ךרוצ שי ,תגס .האלה ןכו ,לילא תונבל ,םימ איבהל ,םינמוי ףוסאל :תושעל ךילע המ תו .םיפסונ םידבוע ךל היהי ,ויחי םישנא םהב אצומ התאש םיניינבה תא ןקת .םהיתב תא ובזע העודי אל הביסמ לבא ,םעפ ורג םישנא ,יאה לע םירובש .דחפל המ ךל ןיאו ,הקומע הנישב ןשי ןשיה שעגה רה וישכע לבא ,ךומכ ה .ךפוה יאה לע רתוי חונ ,רתוי בוט םייחה תא ,רתוי ןגרואמ ,םיבאשמ ץל .תויונמדזהו םישדח םיקפוא שפחל ,האלה ךישמהל ךירצ התאש יפכ ,דחא בו תשרב םיקחשמ טבש דנלייא

.ביבס םה בשעו םיפורש םיצע ,תנשעמ ןיידע המדאה ,רדס םישל תטלחהש םי .ןאכ םינסחואמ םירחא םלג ירמוחו םחפ ,לזרב ,בהז לש רישע םינסחואמ , .רתוי םירישע םיחטשל עיגהל ידכ הלאכ תוכיעד תומדא ךרד חוטב ביתנ תו .תובוחרה תא רפשל ,םינוגרא תונבל ,שבד ץלחל לכות ,הלכלכה תא חתפל ה .יאה יבשות ידי לע ודגס תוהולאה תא םלגל םה יכ ,םילספ ידי לע קחיש .לדגת אל היגרנא וידעלבש ,םהלש םייחה חוכ והז .ףיכ רתוי לבא ,רתוי השק קחשמ ,תושדח תומר רובעל .שדח םוקמב םיחוטב םייח םיקהל ידכ בוש םהילע רובגל שיש םיישק דועו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more