סימניות
קחשמ םיילטיגיד םיכאלמ

קחשמ םיילטיגיד םיכאלמ

.םימסק לעו םירוביג לע אלפנ רופיס םינקחשל רפסי םיילטיגיד םיכאלמ ם .ינשה ירחא דחא ,קחשמה לש םיקלח הרשע לכ תא רובעל ךירצ התאש םיטרפה .םניחב ןווקמ קחשמ תויהל םילוכי םה ,םימוד םיקחשמ ומכ אלש ,דירוהל .ןאכ תויחל תוצלפמו םימסוק ,דיחפמ תוצלפמו םימסוק ,םסק היזטנפ םע ל .תמאה תא תולגל ידכ לכה ,םיחושק רתויו רתוי תויהל םהל רוזעל םינקחש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ילטיגיד ךאלמ לפי קטגוריה:

Mystic םיילטיגיד םיכאלמ םיקחשמ .ףוסה דע םחליהל ןכומ אוה ערה לבא ,עורה תא סיבהל שקבמ בוט .ריעה תא ירמגל הסרה העודי אל תצלפמשכ ,תובר םינש ינפל ליחתה לכה .הארונ ןקירוה תפוסב ותמ וירוה ,םותי ראשנ ,הסימ םשב ריעצ שיא .ןואיל םשב לותח היה דליה לש דיחיה רבחה

.םימסקב שמתשהל םתוא דמילש ,ייר תא ושגפ םה ,ךייח לזמהו ךרדה תא םה .םירבחה תא אפרל םיביוא םע דדומתהל םירזוע םה ,םסק ןהו יעבט ןה ,םי קחשמ ילטיגיד םיכאלמ טנרטניאב

.יטסטנפ ילאוטריו םלוע לש םסקה לכ תא שיגדמ ,המינא ,הקיפרג לש ןונג .הסימ לש הירוה ללוכ ,ריעה יבשות לכ הגרהנ תצלפמ הזיא ןיבהל םיסנמ .ירשפאה םדקהב גורהל ןכומ ,ארונ םיער םירוצי ושגפי םה ךרדב .םינקחשה לע קרו ךא היולת תמאל רתוי בורק םיחילצמ םה םא

.םהלש ישיאה ןורשכה היהי גישהל וחילצה םינקחשה יכ םיגשיהה לכ ןכלו .ישפוח ןפואב םינימז םהו ,טנרטניאב הקישה םה ,בשחמל תואסריגה לכ תא

.רבעל םירזוחו ןמזב המידק םירוביג םיריבעמ םה .םוסק יצפח לבקלו תושדח תולוכי גישהל ול רוזעל ,רתוי הקזח תומדה תא קחשמ ילטיגיד םיכאלמ טנרטניאב

.םינושארה םיוותהמ תוקוחר םיתעל ,םהב םיעיפומ םישדח םיוות .חצונמ יתלבו עורג רתוי תויהל םיכפוה תוצלפמ ליבקמבו ,קשנ ,תושדח ת

:םישדח םירוביג שי קלחל קלח ןיב .ךוראה עסמב היוול ןב היהי אוה ,הנטקה הדארג תא תשגופ יטנאש הדליה .ולוכ ילאוטריווה םלועה רובע הליהת ול םיחיוורמו םיקירט שדחה רוביג

.ברקל יפא םיפיסומ םה תוברקה ךלהמבו ,הרוקש המל יטסימ עגמ םיאיבמ ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more