סימניות
ןווקמ קחשמב קחש - לעפמ רודכ

ןווקמ קחשמב קחש - לעפמ רודכ

.לעפמב Ball ןווקמ קחשמ תחיתפ ידי לע םניחב קחשל םיכישממ ונא .החמש ןתונו היזטנפה תא ריעמ ,עירפמ אל ףיכ הז .ותוירוקמ םע טלוב הז עוצעצ ,רנא'זב .תוקורי החירפ תואשדמ וליפאו ,קיאז ,םיטובור ,םירודכ ךותל ןבלה רוד .היוצרה האצותה תגשהב עייסל ידכ םישורדה םילכה תא ךל ויהי .ןיינעמ טושיק םיפשוח ,םתוא ריסהל ידכ לכהו ,תוסוכו םיעבוכ םישבוח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לעפמב רודכ לפי קטגוריה:

יתריצי לעפמ .העודי תורשפא לכ םע המוד אל הז ,יל ןימאת לבא ,םירודכ םע םיעוצעצ

.האלמ היצמרופסנרט רוזחמ רובעל םירודכ ןבל םמעשמ ,לי

:םילכ לש תמיוסמ הצובק ךל היהת הדובעה לש בלש לכב

.תולועפ לש ןוכנה ףצרה תא אוצמל השק רתויו רתוי תויהל ךפוה הזו ,תו

.הספוקה לע ריוצש המ ךותל קוידב ותוא ךופהלו ,םינבל םירודכ םתוא םע

.םומיחל ןנוכתהל זא ,בוט דובעל ךירצ התא זא דע לבא

.הרוי םינתונ םהש ךכ ,ותוא םימו אשד יערז םע ותוא רזפל ידכ קר הז ה .םינוש םינווגב םתוא תעיבצו םיטנמלא המכ םע םתוא םימילשמ ,םהילע םי

.ןוכנה ןורתפה רחא שופיחב תועש הברה תולבל לוכי התאו ,תדכול דימ עו .ירמגל שדחה הארמה לע חקול דימת רודכה תאו ,רזוח אל המישמה ,תאז םע .והומכ ןיאש ףיכ לש תורדס שולש וליפא וא ,םיינש אל ,דחא אל תונהיל .םינוש דימת תוארוהה תורמל ,םירודכה תא רייצל ךירצ התאו ,םימדוקה ה .דלומה גחל םיטושיק רוציל ךירצ התא ובש ,לעפמב רודכ קחשמ לש הריווא .ותוא עבצ לכ חקול התאו ,םיפנעה לע םייולת םינבל םירודכ .הנוילעה תינמיה הניפב תוארל ןתינ ,תויהל ךירצ הז המ .לועפל ליחתהל ,המישמה לע ססבתהב .השדחה הנשה לש הפי יפויל ךפוה דלומה גח ץעש ךכ ,םינוש םיטושיקב םי

.ןוכנה ןורתפה תא תוריהמב אוצמל רשא ,תורחת ןגראל וליפא לוכי התא .תושענ תולודג תוילגת הככ קר הז םימעפל יכ ,םייוסינה ךלהמב תויועט .תודוקנ לש תורבטצה ידי לע תחסומ אל התאו ןאכ ןמז תולבגמ ןיא יכ םי .םיטקייבוא לש יונישה ןמ תיטתסא האנה ,רוהט גונעת אוה הז ךילהת .רתוי ךפה עדיהו היווחה יכ ,האנה התוא תא תווחלו ,שדחמ ליחתהל לוכי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more