סימניות
תשרב קחש - תילולש יגיפ

תשרב קחש - תילולש יגיפ

.םניחב ןגנלו ריכהל לוכי דחא לכ הבש ,תילולשב Piggy ןווקמ קחשמ לש .םילשב םיטולב - הילע בוהאה ןדעמה ןעמל לכהו ,םלועה לש םינוש םיקלח .ילזונ ץוב םע הלעמל דע אלמ ,ןגאה ךותל תללוצ איה ,ריצק לכ תוליעיב .תורחא תויומד לש הרזעו םינונגנמ יוארכ שמתשהל ידכ ןויגיהה לש וחוכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תילולש ךותב ריזח לפי קטגוריה:

הכירבב ריזח םיקחשמ :ינאפ 10000 םילזאפ .קחשמה תרדס לש תישארה תומדה תא םיריכמ םה רשאכ הכירבב Piggy םינוו

.יוטנ רושימב לגלגתהל תירוקמ ךרד איצמה הרוביגה ,תדרל ךירצ התא םא .ךופה לילג תא ליחתהל רשאמ רתוי לק ןכמ רחאל ,רתוי תלגועמ הרוצ תחק

.דחא קוניפ ספספל הצור הניאו ,דואמ םתוא תבהוא איה .שארה תא רובשל ,תוריהזב בושחל ךירצ התא םימעפל ,םהילא עיגהל ידכ .יגול ףיכ לש הירוגטקל םיכייש תילולשב ריזח םניח םיקחשמ יכ םניחל א

.בוש עוביר תויהל ךירצ התא ובש ,הטמל לגלגתהל ,לגלג ךופהל ךירצ התא .ןוכנה עגרה תא ספספל אל ידכ םיבלשב ,קלח תויהל ךירצ הלא תונידמ ןי .ןורחאה ירפל הלש תונידע תפסוא ףוס ףוס איהש דע בוביסה לע רוזחל ךי

.הציבה סיסרת ביבס תוריהמב זיתמ ,תקוש ךותב עוקש ידי לע הלש האבה ה .ליעומ וליפא םה ץוב תויטבמא ,ולשמ תושלוח שי דחא לכ ,ןכבו

.םוקמל םוקממ ץופקל ידכ ,תלטוטמ לע ומכ ,הילע תודנדנתמ םייכינחה ןכ .אבה בלצה תא ספות אוהש דע םיטולבה לש לכואה תא קיזחמ אוהו ,תוכורא

.בבותשהל ו קסעתהל םתבהא םימסרופמ רשא ,םייח םיפוק םג רתוי תובורק .םייופצ יתלב םיעוריאו םישדח םירכמ אלל תואקתפרה לש גוס הזיא יכ ,ך .תלעות ךפה תויהל לוכי לכה ,בצמה תא לצנל תונמוימב התא םא .טנרטניאב קחשל תילולש יגיפ קחשמ התא רשאכ ץוב ילד ךותל ץופקל הרוח

.תדחוימ הילמפ םירצויה ,םירואזונידו תותוממ לש תואופק תומצע םיאור .םילושכמ לע רבגתהל ,תורצ עונמל ,דובכב תוקידבה לכ תא רובעל ידכ םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more