סימניות
םיקחשמ רבג ליבגנז

םיקחשמ רבג ליבגנז

.ולש ןוויכה תא אצמי דחא לכו ,Gingerbread Man טנרטניאב םניחב תשרב .עשרו םייניש הארנ םיקחשמ המכבו םיינויגה תונורתפ אוצמלו םילושכמ ל .רוטה תא בוזעל ילבמ םיוסמ ןונגסב תרושקת תונהיל לוכי דחא לכ לבא .המישרב םירכזומה םירצומה רונת תא חולשל ,תונמ לש ןווגמ ןיכהל ול ר .ותבוהא תא ליצהל ךרדה ךרואל יוויל זאו .תובנרא דוצל היהיו ,באז ךופהי ליווגנז ,אלמ חרי עיגי רשאכו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ליווגנז שיא לפי קטגוריה:

Kolobok םידלי םניאש םיקחשמ

.ותמשנ תא םיחישקמ ףוסבלו ,םיטלובה םיליבשה ךרואל ותוא וקרז םייחה .תקבואמה הייפאה תא ףטח אל ,רעיה תויח דבלמ ,שיא .םשמ לגלגתה קובולוקשכ וזגרתה אל םה םגש ךכ ,יסיסע ירגרג היה בודהו .ףוצחה קובולוק תא סופתל טילחה הדילמ קזנו טרופסה סרטניאמ לעושה קר .הנוש תויהל הלוכי תישארה תומדה יכ הארת התאו ,םניחב Kolobok םיקחש

.ךבסה ךרד תוריהמב לגלגתה אוה ףרוטמ ךויחבו ,יבמוזל ךפה אוה ,אלמ ח .םיצעה ךותמ תוצפוק תוברחו ,םתעדמ ואצי תובנראה םג ןכש ,דחוימ והשמ

.סיבהל השק רתוי הברה רשא ,ףרוטמ-סובה םע השיגפ היהת בוביסה ףוסב ל .םיישומיש םיסונוב ףוסאל לוכי אוה ובש ףדהה לג קרוז רוביגה ךכ ,תיב .ינצפוק רתוי רהמ ,רתוי רהמ ,עשורמ ,םייניש ותוא ךפוהש המ ,Kolobok .רתוי םינקחשה לש ןשיה רודה םיאתי הז ,וז הירוגטקב הז םא םגו ,Kolo

.תודוכלמ ענמיהל ול רוזעל .אשדב םיאבחתמ םידח םיצוקו םישיבכעמ דחופ אוה .רהזיהל ןכלו ,םיינויח תוחוכ קלח דבאמ Kolobok ,םהב לקתנ רחאל .שא ירודכ ךופהלו םימגא איפקהל ולכוי בורקבו ,םסק שמתשהל דמול לבא

:םירכומ םיוות םע תוקתרמ תומישמ המכ רותפל םיעיצמ םה לבא ,ם .רתוי דוע ץפוק חמש Kolobok ,יוארכ ןיוצש רחאל קרו ,הנומתב רתוי וא

.טופמוק ,הסייד ,הציפ ,בבק היהי רשא ,יתנפוא ןחלוש הסכי ליבגנז שיא

.יוצרה טקפאה תא גישהלו ךילהתה תא ליעפהל ידכ ,תומל אל ידכ םינוש ם

.תבנרא שפחל רהממו הבינ לדג אוה אבה עגרבו ,םידלי דמלמ ,היצנגילטני .יבויחו בוט םג ומכ ,רזומו ןפוד אצוי הברה שי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more