סימניות
םיקחשמ תשילפ תשילפ

םיקחשמ תשילפ תשילפ

.ישפוח היהי דחא םב קחשלו ,ןווקמ קחשמ םיפרוטמ םיבנרא ךלומ יכ ,הנשמ אל הז - בוצע .רזג םוסרכב ,םיעונצ םייח ילעב תוארנ אל תויומדה לבא ,ןיימדל השק .המחלמה חור ירודחו ,הפירש קבא חיר תא ופאש םה .םינטק םיקתממ לש תופיטע ךותל לכ תא רובשל םינכומ ,הריצעל םינתינ יתלב םימחול ,תב .םלועה לע טלתשהל תומולחו ןמייר יבשב וחקל רבכ םה .תוינויגה תומישמ םע דחי םיקיחצמ םיבצמ שי ובש ,הז הנהמו ימניד ףיכ .ךור - ךויח בנרא ,ךויח אוה קשנכ םהלש הנכובה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םינבר תשילפ לפי קטגוריה:

Games דואמ אוה םיעגושמ םינובנרא fun

.ןמייר תא דוכלל וחילצהש םיעשורמ םירוצי לבא ,תובבוש ,תוקיחצמ הזה .םמצעל ולוכ םלועה תא עינכהל ,שובכל םילוכי םהש וטילחה םה ,וזכ החל .םיזגפ ומכ םינטק םירגנולפ םיקרוז ,דבוע תמאב םהלש ידוחייה קשנה ,ר

!קזח AAAAA" םע ןכמ רחאלו ,םירקוב ומכ ישעמ ,םיבבוש םיריש ,םהינפב ?ולש הפקתהב ליחתמ" .האנהו תושגרתה לש שדח קלח רובע בושו בוש ןאכל רוזחל תויונמדזהו םי .םילזאפ תויגטרטסא דעצ רחא דעצ םה םיאשונה בור יכ הדבועה תורמלו ,ה

.םיציבו טלאוט ריינ םע םתוא קורזל ,ןבאה תפוקת לש םעה דגנ הנגה הוו .חריל סוטל וסנ ,תובייחמ תוביסנה םאו ,םייצרא םיבחרמל תולבגומ ןניא .ךלש הרזעה םע יעבט ןפואב ,ץמאמ לכ תושעל םיכירצ םה ,דובעל םהלש תו

.םירמייג ירחא ושפיח רתויב םיירלופופה וכפה םיקחשמה הלא םירצומ ,תו .תישארה הסרגה לש הלילעה םילולכה םיקחשמ ינימ םתוא לע םיססובמ םיבר .גיצה קחשמה תועצה םע ךרדב רוריבב התא ,תושעל םיבהוא םיפרוטמ םינוב !םתיא דחי AAAAA קועצל ,עירכמ םה תושגרה םאו .הפקתהה לא ץורלו

.תורודה לכל ןיינעמ ,הלועמ תילסרבינוא הלילעה לש רידנ הרקמ והז .תיבל ץוחמ וליפא תויומדה םע דרפיהל לוכי אל םעפ ףא התאו ,תומרופטל

.קיחצמ גהנתהל זאו ,לוהוכלא תוסנל המכ ,לפטל לבקל ,םירודכ םע קחשל

.םירוביגל בורק אוהש ךכ ידי לע ביואה תא סורהל םהל רוזעת םא הרקי א .שדחה תא סופתל זאו ,םייולת רדסהו םולשה הבש החלצהה לע ,תוחילש לע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more