סימניות
םלועה םיקחשמה ביבס לותח

םלועה םיקחשמה ביבס לותח

.םלועה יבחרב םניח ןווקמ קחשמ לותח ותוא ךופהל רוזעלו ,םלועה ביבס קתרמ רויס ךל ה .תרחא תוברת ,תרחא הנידמב ךמצע תא אצומ התא ,אבה קחשמב קחשל לחה .םיישק הברה לע רבגתהל ךרוצ שי לבא ,םינוש םימע םעט יפל - רוביגה םולחה .םייסרא םיקרח יפרוט םע םחלנ ,ךלש תומכחה תודיחה םע רוזעל טילחמ אוה .םיישקה לכ לע רבגתהל ול רוזעת התאו ,םינבצעמ לותחה לש תושביו תורמושמה תוילבט םו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םלועל ביבסמ לותח לפי קטגוריה:

Tasty

םלועה יבחרב םיקחשמ לותח .ולש הטאידה תא תונשל טילחה אוהו ,תויקשו תונצנצ ןוזמ םע סאמנ םעפ .ימוקמה חבטמה תא םועטל ,תונוש תונידמ יבחרב עסונ אוה ,רמושמ ןוזמ .םילזאפ ןורתפ ידי לע יאמצע ןפואב םפשל ןוזמ לבקל ךרטצי עסונה ןכש

.וצרש םוקמל וכלהו תללוהמה םתוכזב םימסרופמ ויה דימת םילותח .םיבהוא אל םהש המ לוכאל םיצלאנ אל םהו ,תיזירפק דואמ םג םה ,לכואב .ןיינעמ והשמ ןנכותמ ובש םוקמל םיפאוש דימתו ,םינרקס יכה םהו .לותח רשאמ תושביו תונידמ לש םלועל ביבסמ בוביסל םיילאידיא םידמעומ .יוור קחשמה הסרג לכ יכ יבויחה תא ןווכל ,םלועה יבחרב לותח םיקחשמ .הקירמאל ךלוה התא לותח םע ,תישאר .רגרובמה תוישפוחב אורקל ןתינ תימואלה הנמה תא ,םש .המגוד ונממ תחקל ןווכתמ אוהו ,רוביגה לש ונובאית תא תוריבגמ תוכר .רתויב שיגנ ףדמה לע םישל והשימ רשא ,רגרובמהה עיגהל לק ךכ לכ אל ט .תונידעל עיגהל ךרד אצמי אוהו ,םכח דואמ ונלש רוביגה לבא .ךרדה ךרואל םיבכוכ ףוסיא ,ףדמהמ קילחהל ליחתמ רגרובמה ךכ חרק תודו .תודוקנ לש יברמה רפסמה תא םג אלא ,הנמה תא קר אל לבקת ,יוארכ השענ .ןולשיכ היהי הזו ,דוכל היהי רגרובמה ,ןולשיכ לש הרקמב

:הלאכ תומוקמב ורקבי לותחה ךשמהב .ול וחינה רבכ םינידע םייתפרצ םינוסאורק ,תינמרג םילבותמ םיקינקנ , .הזה גחה לכל עיגהל ץמאמ תושעל עיצהל םלועה יבחרב קחשמ ןאכ קר הז .ורובע וניכה םיכבוסמ םישנאש תויעבה לכל ןורתפ אצמי אוהו ,לבלובמ ה .םיירנילוק תוגונעת םיגנעמ םיצירעמ ,תימוקמה תוברתה תא רוקחי אוה , .תוישפוחב תולודג תונמל םהיתופכ תא חותמל ושרוי אל םהו ,העתפה םלוע .םישדח םירגתאל ןכומ אוהו ,םיישק לע רבגתהל רז וניא רוביגה לבא .האצות גישהל רתוי ריבסו ,הלועפה ןורקיע תא ןיבהל ועייסי ןיידע םיפ .בוש ליחתמ רוביגה ,חרזמה לש םיקתממ םע בערה תא קפסמ
.הקירפאל ועיגהש ,תושדח תונמ תמיעט לע םלוחו ,בעריהל בוש חילצה אוה .ידמ רתוי שי רשא ,םירחא םינכוסמ םירוציו םישיבכע ידי לע דחופמ אוה .ןוזמ גישהל ךיא ןיבהל ןכלו ,בער ותוא ריאשהל לוכי אל התא לבא .תונוש תונידמ לש תורוסמה תא םתרכהש רחאל ,םלועה יבחרב קתרמו םיהדמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more