סימניות
Loop יקחשמ ביבס ץורימ

Loop יקחשמ ביבס ץורימ

.םידליל לגנו'גב ןווקמה קחשמה Crossroads תא חותפל ,ישומישו קתרמ והשמל קחשל תונפ .תודידי לש תובישחה תא םיניבמ ,ריהז ,זירז תויהל םינקחשל רוזעל םג אלא ,רוא רומוה .םילגלג לע עוסנל יכ ןפודה יאצוי םייחה ילעב תא ריכהל לכות .םיטלשו העונתה יקוח תא ךל ריכהל ןכומ ,רעיה לש ינשה םיבשות הרבז םייפקשמ ;Zuter .תונוש תורטמל תונוכמ םע ףתושמב והשמ שי תויומדהמ תחא לכל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים האלולה ביבס ץורימ לפי קטגוריה:

Crossroads

Igry לגנו'גב: zveri

ינכמ .לגנו'גב תויחל יכ ןפוד אצוי םייחה ילעב לע ,2009 תנשב המייקתה הינטירבב הנושארל .תירוקמ ךרדב םידליה לש אשונה תא חתפל ךישממ רשא ,לגנו'גב בשחמ יקחשמ Crossroads .תודמחנ םילילצו הניגנמב הוולמ הרוקש המו ,םיריהב םיעבצ אלמ לכהש םושמ אלא ,רפסה

.הקוחר איה םא דחוימב ,םוקמל עיגהל ידכ ריהמו לק רתוי הברה זא .רעיה לש בשות לכ אורקל לגוסמ תויהל בייח רשא ,םיכרדה יטלש תא םישל ךרוצ היה ,םיי .וללה םינמיסה לע דומלל םידליל רוזעל ידכ לגנו'גב קחשמה םיכרד תשרפ לע היצמינא תר .רעיה יליבש ךרואל לויטל תאצל הליפנה ץורית רשאכ ,לעופב הזה עדיה תא םשייל הסנ .הכימתו תוליבומה תויומדה תא ריכהל םינקחשה תא םינימזמ ונחנאו ,עדי שוכרל םיענ רת

.הובג קנזל תואל לוכי ץעה לש היפרגואגה תא ריכמ אוה ,חטשה תא ןווכמ םלשומ אוה .םיחמצל ןשדכ הלועמ טסופמוק השוע הזו ,– ןוניג ויביבחת .םימודא םיבהבהמ תורוא םע ולש הבוהצה הדסקה .שיבכל קזנה תא ןקתלו רופחל בהוא אוה .הנובנ הצע ול שיו םייפקשמ ביכרמ אוה .םיפפועמ םיקרח לש הכוראה הקיבד ןושל ספות םיעלות בהוא אוה   .עדיו םידליל תובושח תויונמוימ תא דמלל לגוסמ ,יביטקרטאו ידוחיי והשמ אוה ןמיס לכ

:םיאבה םימוחתב ףיכ תויהל לוכי התא ,לגנו'גב קחשמה Crossroads תחיתפ .סוטל דומללו ,ךלכלתמ הזשכ ,ץחרתהל ,םימיעט םיערז ותוא ליכאהל םיכירצ םה .הכישמ ריכזמ ,ןיינעמ עזג הכחמ התא ,הריהמ הגיהנ בהוא Crossroads קחשמ לגנו'גב תו .תוריהמבו תולקב לכות ,יאוותה תא ריבעהל ,ןכמ רחאל .ורבצש תודוקנה תא דבאל אל ידכ ,תוילולשו הננב תפילק לע ךורדל אל לבא ,םילפונ םיס

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more