סימניות
םידאמל המישמה םיידוס םיקחשמ

םידאמל המישמה םיידוס םיקחשמ

.יופצ םידאמל הסיט הבש המישמ תמשגה ,םניחב קחשל םינמזומ םידאמל תיד .תומישמה יאנת תא םשייל דציכ ןיבהל ידכ ןויגיהה לכ תא ןנסל ךרטצי ר .הז רובע הנוכנה השקבה תא אוצמל תנמ לע אצמנש רבד לכ חתנל ךירצ התא .תכרעמה ךותב םירתסנ םיקיודמ םינותנו םיזמרש םושמ ,םילזאפ ןורתפב ם .ףצרה תא יוארכ ןיזהל ידכ סופד יבוליש תאו האור התאש םירפסמה תא ןנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םירמל תידוסה המישמה לפי קטגוריה:

10000Games םידאמ :םידאמל תידוסה המישמה Mission .םיקוושב תורוחס יפוליח ,םידיונאמוה םע ליעפ רחסמ ונחנאו ,םינכשה ת

.ןיעל הארנה דיתעב תואיצמל ךופהת היזטנפהש םולחל קר רתונ ןיידעו ,ד .םידאמל היזיוולטה תינכותב קלח תחקל תנווכתמ רשא רוביגה תא הוולמ ,

.ןמז ידמ רתוי הארנ וליפא וז הפוקתב םיבר רובעו ,ךשמית םידאמל ללחב .תובר תואקתפרה חיטבמש עסמל ךתיא םיכלוה ונחנא

.םויה יניינע לע רבדל ידכ תיבה לא הנפיו ןובנ ראשיי אוה ,תוחיטבה י .טלתשה ,תיתחפשמה הניפסה לע היה רוביגה ,תוארוהה לכ תא לביקש רחאל

.רוביגה לש היגרנאהו תוינויחה תמר תא םיארמ םישקשק ינש .הדובעה תא םייסל ולכוי אלו הלוח הלחי עסונה תרחא ,דימת םיביוחמ םה .היסקלגה לכב תירלופופה ,םידאמ לש היזיוולטה תינכותב קלח תחקל םיבכ .תניוצמ הקישמ תירכ היהת תאזה תינכותהו ,בכוככ הריירק תריצי לע בר .תורגבל ןושארה ןחבמה היהת וז הסיט .וליבשב םג רדתסי ראשה םגש תווקל רשפא ,הסיטב ול תוניתממה תויעבה ל

.םירתסומ תוחתפמה תא הפיא ןיבהל ךירצ התאו ,ולשמ דוק שי דחא לכ .םיטוחה תא רבחל ,םישורדה םירפסמה תא בשחל ,תמיוסמ המרב םיפונמה תא .םתוא רוכזל זאו ,םינוש םירדחב םקוממה םיטקייבואב םיזמרה תא תוארל

.תמדוקה העטקנ וב עגרהמ ליחתמש ,שדחה םויה תא למסמ םידאמל תידוסה ה

.םיליעפ םיטירפ ףוסאלו ,דצב ותוא גהונ התא .הרוחא רוזחל וא אבה רדחל ךתוא חקיי רשא לע הציחל ,לגרס עיפוי ,הני

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more