סימניות
סואכ ימוטא םיקחשמ

סואכ ימוטא םיקחשמ

.ןפוד אצוי קחשמ העתפה םירודכ םע ןיינעמ קחשמ דוע .םוקמ תברקב םיפצש םימוטא לש תרשרש תבוגת גישהל ךרוצ שי ,Atomik Kaos ןווקמ קחשמב .ןויגיהה תויטקט תויונמוימ תועצמאב רידנ עוצעצ ב םניחב קחשל םיעיצמ ונא .םילפונ םה םג ,םינכשה םיטנמלאב םיעגופ םה רשאכו ,רתוי םינטק םיקיקלח - םינורטקלא .תרחא תינעבות תילוהינ היגטרטסא תאו הציפקה תא לידגהל ידכ ,דבלב דחא ןוויכב רוזיפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ימוטא והובו והות לפי קטגוריה:

Rash

סואכ ימוטא םיקחשמ .הבישחה תוחתפתהל תינרדומ השיגל היח המגוד יהוז ?ימצע חותיפ תעב יארחאו יניצר תויהל ךירצ התאשו ,דומלל םמעשמ הזש ר .ללכב םמעשמ אל לבא ,םהישעמב ינויגה ,בושק תויהל ךירצ התא יכ םימיכ .הזילע תשקו םיצצונ םיקוקיז ,ינועבצ פוקסודיילק םימוד םה יכ הארת , .םינוויכה לכל תצצונ הינפמש ומכ תוצצונ תועובו ,םהב תטלוש םירישע ם .םימוטא לוציפ ,דואמ תושק תומישמ רותפל ךירצ התא לבא

.םינכוסמו םייאשח םייוסינב קסועו רבדמב הדבעמ הנב ןעדמ .יוצרה הבוגתה וליבויש םימוטא לש םחתמה תא אוצמל ךירצ אוה ,םייוסינ .םינכוסמ םיטנגאיר םע דבוע ןעדמ יכ ,תע לכב תורקל לוכי הנירק תפילד .שפחל ךישממ אוה לבא ,יוצרה ביכרה תא אוצמל חילצה אל אוה דועב .רתוי ךבוסמ ךפוה ולש תומיזמה תא םיאור ונחנאו ,הדובעה ךותל ללוצ ר .ךבוסמ םג הדבעמב רזוע ומכ ךלש תובוחה תאו ,רתויו רתוי םינכוסמ םיי

.תוריהמב הנתשי הז לבא ,השק הארנ אל הז ,הלחתהב .םינפב םיצחה םע הדשה ינפ לע םיפע םיינועבצ םימוטא המכ האור התא .םינכשה םיטנמלאב ועגפ םהו ,םוטאה תוצצופתהמ םיקלח רתוי םירצונ ךכ

.םיצחה ידי לע ןיוצמה ןוויכב וסוטי םהו ,םינכש לש המוד רפסמב עוגפל .ףקיהל ביבסמ םיקיקלח ורזפי ץוציפבש םיטנמלא םג ויהי בורקב

.ךלש רקחמה לש החלצהה לע ךמוס אוה יעדמה םלועה .הדובעב םיפסונ םיאנת םע דדומתמ היהת התא ,סואכ ימוטא קחשמה לש םיש .ועיפוי תונוש תולוכיו םוצע חוכ םהל שיש םימוטא .יטנגמ שוכר ,חוכ הדש ,הקזח הנירק ,היגרנאב םיאלמ םה .םידגנתמ םירחא ,םינכש םיטנמלא םיכשומ המכ םא .דחא ףא םע היצקארטניא אל םהו ,ןטק פופ תוארהל קר םה ץוציפב יכ הלא .זגב םיאלמ םיקיר םיזגפ הלא .םהילא סנכיהל רתוי השקו ,רתוי דוע םירצ םירחא ,םירחא םע עגמב םיאב .םהלש ריבש יתלב ,רורב לולסמ שי םירחאל ,תיטואכ הרוצב םיכלהמ המכ .המיהדמ האצותל ליבוי רשא ,ךלשמ תוקיטקט ךירצ התא המר לכ רובע

!הפי המכ לבא ,יטסטנפ טושפ אוה םיקחשמה שרגמ ךותב הרוקש המ לכ ואוב .המר יפל המר חצנמ ,םיהדמ יגול עוצעצ תונהיל לוכי התאש ךכ ,םניחב ם .רחא ילאוטקלטניא קחשמ לכ םע דדומתהל תולקב לוכי התא ,הרדסה לכ תא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more