סימניות
תיטנווק יראה קחשמ

תיטנווק יראה קחשמ

.יראה םשב שלב לש הדובעה ונהיי םינקחשה .עצבל שיש הדובע דימת הזו ,ירלופופ דואמ אוה .תיטנווק יראה ןווקמ קחשמ קחשל ררחשל רוביגה ופרטצה .ףתוש םע דובעל בהוא לבא ,תושק תומישמ דחפמ אל אוה .םירחא תודוס תפישחו תת תוצלפמה לש ומויקל תויאר ,תורסחה תוטלקה תא אוצמל המישמה .תובורקה תואקתפרה תובר תוניינעמ תומישמ אוצמל לכות .תגשומ ךכמ תונהילו ,רבוע לחתה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיטנווק יראה לפי קטגוריה:

Games

שלבה לש ויתואקתפרה :יטנווקה יראה לש .םינוש תוחוקל קורזל תומישמה תא רותפל רוזעלו ,ופתוש תא ךופהל ולכו .עגונ הז יתואיצמ אל וא יטסטנפ ,םיהדמ המכ הנשמ אל ,קסע לכ םיחקולש .םיכירצ ולש תוחוקלה המ הזו ,הבושתה תא אוצמל יאדווב אוה ,םידעה ןמ .תוצלפמ לש ומויק תא חיכוהל םישקבתמ וא ,תאז תושעל ךממ םישקבמ םירז .םהילא ברקתהל ךיא עדוי אוהו ,יראה לש תוליגרה תומישמה הלא .םולחל קר לוכי התא רשא ,תניינעמ הדובע אוצמל ולכות

.ןיינעמ הרקמ ביבס בבותסמ םיטנווקה יראה קחשמה לש הלילעה וישכעו ,ת

.טלקומ רמוח םע תטלק בנגו ,הז לע עדונ םירחתמה .םחוכ תא ססבל םיננוכתמו וניניב םיאצמנ םירזהש םישנאל חיכוי הזו ,ה .ןושארה לפונ םיכוליה תבינגב דשחה יכ םהילע הז .תולאש המכ םתוא לואשל ידכ םידיאונמוה םע שגפיהל ךרטצי אוהו ,תוטלק .םיעדוי םה קוידב המ תולגל בייח שלבה ,רפסל והשמ םהל שי ,חינהל ריב

:התא הריקחה ךלהמב .הרזע שקיבו ולש רופיסה תא רפיס אוה ובש ,Super Burro םסרופמה קבאת

.ומש תקיחשל השמיש ורוב תנומתו ,המצוע בר יקטזא ץפח םע יטרקנוק ץפח

.ןואיזומל תכללו סיטרכ לבקל היהת הנושארה הלטמהו ,קסעל תדרל ןמזה ע

.הפיטחב םידשחנ םה םעפה .הצופנ וז העפות תעכ ךא ,םישדחב רבכמ הז קבדוה םיפטוחה לש ןיטינומה .ריעל עיגה דיריהש עגרמ ליחתה לכה .שדח ףדרמל ךלוה ,םשג ליעמ עבוכ שובלל ,בוש טעו המלצמ םע ךמצע תא ש

.םימסוקו םיריבא ,ןילבוגו םינוקרד ,תוכיסנו םיכיסנ דעצ לכב ןאכ .הריטב ילרטאית עפומ ומכ רתוי דועו ,יתואיצמ אל הז והשכיא לבא .םימה תצלפמ לש המויקל תויודע אוצמל יראהל הרוה רשא ,המצע המישמה ת .תומישמ ךל קפסי םוטנווק יראה לש םיקחשמה רמולכ ,הדובע ילב ראשיי א .האבה המישמל תכלל ןמזה עיגהו ,הז רחא הזב תובקוע תואקתפרה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more