סימניות
רבעה לא הרזח םיקחשמ

רבעה לא הרזח םיקחשמ

.םשגתה ףוס ףוס ןמז תנוכמ תריצי לש םולחה .ףוסה דע רובעל ריעצה ןעדמל רוזעל ידכ רבעה לא הרזח םניח םינווקמ ם .םירחא תונורתי לעו למשח לע ועדי אל םישנאשכ ,הרשע-שמחה האמה עצמאב .ילמשחה םרזה תא שדחמ איצמהל ,םישדחה םיאנתב הרואתה תא לבקל ךרטצי .םיימוקמה לש ןיעה תא סופתל אל דואמ םיריהז תויהל דימת ךירצ לבא ,ו .עוציבב ושנענ רשא ,ףושיכ םע הוושה הלאכ םייוסינ ויה םימי םתואב יכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רבעה לא הרזחב לפי קטגוריה:

Games

ןמזב העיסנ :רבעה לא הרזח .םריעב םיניינעמ תומוקמ תוחפל וא ,םירע ,תושבי ,תושדח תונידמ רוקחל .םיה תיעקרק לש םייפוימ םילעפתמ ,תוקומע תורעמל םידרוי ,רתויב םיהו .עיצהל רבעה יקחשמל הרזח רשא ,ןמז ךרואל העיסנ לש יטוזקאה ףונה לא

.םינש תורשע רבכ םימעופ יתוברתה םלועה לש םיסונמהו םינשיה תוחומה ו .ןמזב עונל לוכי תמאב רשא ,הנוכמה לש בוציעה תא הקיקשב איצמה ,ריעצ

.למשחה תקפסאל רבוחמ ןוראל דימע םוח וא קנע תפסכ ומכ רתוי הז .ומצע איצממה לע הנוכמה סנ לש הדובעה תא תווחל ולכות הנושארה םעפב .םייניבה ימי לש םייחהמ םינוש םיינרדומה םייחה המכ דע תוארל ידכ הי

.אצמוה םרט למשחה וז האמב יכ ,רוזחל לוכי אל אוהש ןיבהל עזעוזמ היה

.םימער תפוס תוכחלו ,קרב חצנמ תונבל ידכ םישורדה םירבדה תא אוצמל ם

.םיבורקה םירקמה לש המישרב העיפומ השדח המישמ ןכמ רחאלו ,ךליבשב תד .הברה תויהל ,אוה םג ,הכלממה תא ענמו ,תדחוימ השיג שרוד םהמ דחא לכ

.דחא טרפ גגושב חוכשל אל ידכ וצקוהש םירקמה תמישר םע ץעייתהל יאשר .ולש ןמזה תנוכמל רהימו ,התיבה ץופקל םישורדה םירבדה תא ףסא ףוס ףו .זפב אלוסי אלש ןויסינ הזכ לבקל לוכי אוהש חמש אוה לבא ,ץורל ול ןת

.תושדח תואקתפרהל הכחמ אוהו ,בהלנ עסונל ךופהי רוביגה וישכע

.ויתימע םע תויעב ויה דואמ ריעצ היה יליב ןמזב 90s לא ךתוא חקיי רב

.ולש תורגבתה לש תורעוס םימעפ הרזח ידי לע גישהל לגוסמ היה ריעצה ן

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more