סימניות
ןונק יקחשמ ןמנמש

ןונק יקחשמ ןמנמש

.קיזמה koloboks סורהל חתות ילופ ילור ןווקמ קחשמ לש הרדס איה - םניחב קחשל הצור .םימחר ילב סרהיהל רומאש םיפוצרפ לש תונוש תונומתב רדנוגמ הארת .המכ וא דחא ביוא יוות סורהל לוכי התא ,הייריה תיווז תריחב ,ןועט חדקא ךל שי םאה .תונמוימב םהב שמתשהל םא ץיפקהל היהיו ליעי .הגה יחתפמ ומכ ,יפוסה דעיל העגהו ,ךרדב םילושכמה אוטאט ידכ ,ךופהה ןוויכב גלדמו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןונק ןמנמשה לפי קטגוריה:

Igry דעו המחה תעיקשמ חתות ילופ ילור rassveta

.םיבצע גדגדל םיליגר םייטסימ םירופיס םה הלא יכ בושחל ךל וגיצה םהש ללגב קר .עתפוהש ,עיתרהל רתוי לק ,העגרה שיא .ריוואב וליפא ,םהלש רקה רואה יולימ ,הובג הלוע חריהשכ ,הלילב רתויב םיארונה םירב

.הזה םלועהמ עורה ידי לע בשוימ ,הציבה תפש לע רעיה הצקב דמוע רשא ,ןטק רפכב .ץובהמ תאצל תוחשל תוצלפמ ,ערה םיפשכמ ידי לע לעפומ ,שממתהל םידש ,םיבינ םידפרע ב .המר לכ םע לודגל ךישממ הז הרבחהו ,שמרח םע םצע הזה ףסואה תוומה חקפמ אוה

.ברע לכ תנברוחמ הדועסל םינכומ ,םינפבש םלועה לש םד םיאמצ םיבשות וכפה םה רופיסב ןונק יקחשמ ןמנמש

.לבנ היה אל החירזה ינפל זא ,םייליל םירוצי תוריל ,המצוע בר הבורב שומח

.ץצופתהל תוינש המכ ירחאו ,םידש לש טלקמל סוטת ו ,ןיינב ךותמ ץיפקהל הצצפה .תע םרטב ץצופתה אל הז יכ בושח הזו ,לודג םוב לא רוחאל הריפס הארת ,הצצפה לע .תדוכלמב םהל םיניתממ יכ םיצוק םע תורכיהו תוצלפמ בהוא אל ינא

.ףנוכמ הרוחש המשנ םישרמ לדוג הלוע אוהש יפכ תוארל גונעת רבד לש ופוסב לבא ,ןמז ר

.םתוא הספת הבורע רומשלו םיביוא גורהל קר אל ךרוצ שי ישילשה קלחב ,אמגודל .ךלש תוקדה לש שא תחת לופנל ילב דורשל תוכירצ תופי תועור תויחא

.תשרדנה הצאה תתל אל םיזגפ לש ץוציפה תאו ,דחא טיהל זוזל השק תיביסהמ לזרבה תביל

.תורחא תוצלפמו םידלש ,םיבמוז ,תעלדה שאר ,תצלפמ ,םיאפר טטושל תולקב תובוחרהשכ יש .ותושרל םידמועה םילכה תועצמאב ,ובשייתה םהש המיאה ןמ ריעה תובוחר תא תוקנל ,םתוא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more