סימניות
ילש אשדה לע םישנא םיקחשמ

ילש אשדה לע םישנא םיקחשמ

.תובורק םיתעל םיעיגמ םינמזומ םיחרוא ובש תכל בכוכ לע יח התאש ךמצע .םישק םידקפ םע תוטקר ירגשמ ןיקתהלו ,ינוציק ןפואב םיהוזמ יתלב םיש .םירזייח ינפמ ךלש הטנלפה תא ליצהל ידכ הטקר לכ לש הסיטה ןוויכ לע .םמצע תא ךושמל - ךפיהל אלא ,תוטקר ףוחדל לוחכ :םייטנגמ םינקתמ לש .רתויב בוטה רבעמה רובע םיוסמ םוקמב םתוא ןקתה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ילש אשדה לע םישנא לפי קטגוריה:

Games

םיבכוכה לא עסמ :ילש אשדה לע םישנא .םישדח תונויער קורזל ,הז תא הז םימילשמ ףיכ בשחמה םלוע תאו עונלוק .םירזייח תופקתה ףודהל םישנא רשאכ תואשילק קחרתהו ,אשונה תא ןוויג .םידיאונאמוה םע םייקסע םירשקל סנכנו םתוא ךשומ ,תכל יבכוכו םיבכוכ

.םיביוא קר אל ,םיילכלכ םיפתושו ונתירב ילעב תויהל םיכפוה םירזייח .ילש אשדה לע םישנא קחשמה ךלהמב ומכ ,םייופצ יתלב םישרגמ עיצהל ןיי

.תכל תוקיחרמ תויונמדזה םע יתודידי רשק רוציל ,תרושקת רוציל היהי ר

.םהיעבצבו םהיתורוצב םתוא ועיתפהש ןפוד יאצוי םיחמצו עקרק תומיגד ף

.רזייל ינקתמב השומח ,תיאבצ הגולפ היה הז .ןיוזמ תומיעל איבה הזו ,הז לש הפשה לש תורובה לשב לשכנ ומצע תא רי

.םהלש הטנלפה לש םינוש םיחטשב םהירחא םיבקוע ,םיטואנורטסא תוירזכאב .עורפ הארנ הז המכ הנשמ אל ,םירזייח רובע קחשל ילש אשדה לע םישנא ק .םישלופ םירזייח ינפמ םכלש הטנלפה תא ורמשו ,הרזומ היצזיליוויצ לש

.ךלש הייסולכואל ינלטק םהלש םיקדייח וא ,םדא ינבל יגרלא תויהל לוכי .םתוא דוצל חמש התאו ,ךלש קחשמה תא הארנ םישנא וא ,ךלש תונוילעה תא .ילש אשדה לע םישנא ןויגיהה קחשמ לש הרדס הכחמ התא יכ ,הבושח אל אי

.סרהיהל םיבייח םתאו הלאה םישנאה .המר לכב וקישתש תוטקר םכל שי ,ךכ םשל .חיוורמ התא םיבכוכו תודוקנ רתוי ,םישמשמ םיזגפ תוחפו ,בלש לכ רובע

:םייטנגמ םילג םע דואמ תישומיש הנקתה ינש םינתינ ךל רוזעל י .סוטי אוה ףוסב הפיא תוארהל דקונמ וק הארת ,םיוסמ םוקמב םתוא לש תי

.ץפנ תבורעת םע תויבח ,םינונגנמ ,םינוש חוכ תודש ילש אשדה לע םישנא .ביואה לע םיינלטק םיליט ררחשל ןכמ רחאלו ,םישנאה לש תוחיטבה ירתימ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more