סימניות
בשחמ יקחשמ

בשחמ יקחשמ

.םינולבה תא סורהל הסנמ ,םניחב קחשל םינמזומ םינקחשה ,תובר תומר רו .יוצרה טקפאה תא גישהל ידכ םלש חתות םכתושרל .ץצופתהל חרכהב ובש רודכה םע עגמב ,םיצוקה תא ףושחל הסנמ ,תוציחמה .הרטמה לע חתות תא ליעפהלו ,הקירזה רובע הנוכנה היטהה תא אוצמל ידכ .תדעוימה האצותל ליבויש סרהה תא קוידב היהי הז ,יוארכ בשוחמ לכה םא .קחשמ תודוקנ תריבצ ידי לע קחשמהמ תונהיל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םימובק לפי קטגוריה:

Kabumz לש תומר 30 :םיקחשמ logic

.ארונ םיביוא םחליהל לכות חדקא תרזעבו ,תיגול הבישח לש םלועב ךמצע

.המר לכב חתות םינולבה תא רובשל איה ךלש המישמה .בוש הז תא תושעל ךירצ קר התא ,המרה תא תמייס אל םאו ,תודוקנ רובצל .קחשמה תא םייסתש דע ,ןכלו ,אבה בלשל רובעל לוכי התא ,החלצה תגשה י

.םיעיפומ םישדח םימסחו תודוכלמ ,םינשמ םינבמ

.םירודכה לכ תא לבקל לוכי התא ,היצקארטניא םיליחתמ םיקלח ובש ןונגנ

.תמלשומ טשוקיר תא לבקל ידכ וב עגונ טעמ ,םינבל תוריק לעמ סוטל עיי

:רזע םישורדה םיטירפה תא גישהל רזע היהת התא ,תורחא תויונמד .ונלש םימודאה םירודכה תא בקונ הצוחה ףע םינרקוד םע לקמ ובש םוקממ

.םיצוק וא דח טוח לע רבושו הלעמל הלוע אוהש ךכ תרשרשה תא קסרל לוכי

.בובזה תא סופתל ידכ ןמזב םיטלמנה לכ תא סופתל ידכ קיודמו ריהמ דיי

.םניח vaping ךותל לוחכה תא ררחשל שי זא ,םודאה תא םיסרוה ןיידע ונ .המישמה תא קוידב םילשהל תנמ לע ןמאתהל ךירצ התאו ,המישמה תא ךבסמ .שדח עגונ לבקמ בוש Kabums עוצעצ קחשמה לש תישילשה הרדסב .טקייבואה תא דימשהל המכ תושעל ךירצ התא ,תחא היירי םוקמב רבכו ,קל .עילק ידי לע ועגפנ םה םא ץצופתהל םייביטקאוידר ץפנ םירודכ ויהי 10 .םימוח םימתכ םע' זב רודכ ירי לע הרחתמ דוע לבא ,הזה עוצעצה לש הרט

.ותינוכמב םישדח םירודכ חפנל לגוסמ אוה יכ טובור םעפ ידמ םיאור ונא .ודיב רודכ שי דחא לכלו ,םירחא םיטובור תרבחב וא דבל עיפומ אוה .בוציעה דגנ לקשמ םישמשמ םימעפל לבא ,חורבל םהל םירשפאמ אל ,םיצפח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more