סימניות
תוברק הרוטקירק םיקחשמ

תוברק הרוטקירק םיקחשמ

.ברק וד רידסהל תנמ לע םיבר םידלי לש תורוטקירק ועיגהש תויומד לש ת .םירחא םירוביגו ניוו תויפ ,ופ גנוק הדנפ ,ה' גנינ םיבצ ,גנא ,גופס .תוקינכטו תוידוחיי תולוכי תועצמאב המיחל המיחל תויורחת ןגראל וטיל .לועפל ליחתהלו ,ףדעומה ישוקה תמר תא םג ומכ ,ולש רזועה ,טולשל הצו .םילוקמרה תא חקול וניא רשא ,ףיכ לש הרדס תובר תוניינעמ תומר אוצמל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הרוטקירק תוברק לפי קטגוריה:

Games

תוריוצמ תויומד לש םלועב :םיריוצמ תוברק .בוט ,ךייחמ ,קותמ ראשיהל דימת ,םהלש םיליגרה םידיקפתב ,הלא םג לבא

.םמעטמ antheroes דגנתהל לוכי התאו ,קחשמה תואסרגב םיגצומ םה לבא .לולבש בוב ,ןוטקנלפ ,Hleboutok ,ימי 'ג ,ה' גנינ םיבצ ,גנא ,רדרש

.ברק ודב הריזב דחי אובל ,ביריה לש רגתאה תא לבקלו ,הנהמ שממ העפוה

.ברקב תמיוסמ הדוקנב שמתשהל ךירצ התא יכ תוישומיש תוקינכטו םיקירט .ךיפה יתלב קזנ םורגלו ביואה תא עיתפהל רוזעי הז .םלוסה לע םייחה לש הדימ הנקב ךלת התא ,בגא .הסובתה עגר רתוי בורק ךכ ,תוחפ ראשנ ערקהש לככ

.ביריה תא דימ םייחהמ יצח חקול ,לק רתוי הברה ךלש םייחה תא ךופהל ל ?הזה רותה תא בהוא התא ךיא .הזכש ליעומ רזועמ דרפיהל הצור ךניאש קפס ןיא

.לשכנ הז םא הלודג הידגרט םיאור אל םה לבא ,חצנל םיצור םה ,תעבטה ת .םילשכ ללגב תסעוכ היהת אל התאו הרוק המ תונהיל ולכות ,טושפ רודיב .תומר ךרד תומדקתה התאש ומכ םיקחשמב תונהיל
.תודוקנ יפל הכוזה תא עבקת תכרעמה ןכמ רחאל ,םיבוביס ינש עוציב ידי

.םינוש םירישכמ ,םסק תולוכי ,ןגמ םיקולב ,רפוס הכמ היהי םירוביג לש .ךלש םיביריל םג אלא ,ךל קר אל םינימז ויהי הלאה תונורשכה .הקימניד ,תודח ,היוורל וכזי תובירמו ,רתוי םימלשומ ויהי םה םג

.הבוגתה קחרתהלו ,ץחומ תוכמ לש הרדס ליחהל ,לגלגה תא בבוסל ,ץופקל .ורותב הרדסהמ םיריוצמ תוברק.םיקחשמה לכ תא רבוע התא םא הז תא דומל

:תוחתפמה לא היינפ ידי לע ךילהתה תא להנל עיגהל תוריהמב התא .םהלש ןורשיכה םע םתוא םסוח ,םיבירי לש תופקתהה תא תוינניחב תוכהל .דומח תוריוצמ תויומד לש הבבוש הרבחב לודג יונפ ןמז םינקחשל םילחאמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more