סימניות
ט U. פ פ בלבלכ יקחשמ

ט U. פ פ בלבלכ יקחשמ

ט םינווקמ םיקחשמ קחשל ךממ ענומ אל רבד םוש U. פ פ .םהלש המישמה תא אלמל םירוביגה רוזעלו ,עוצעצ לכ ליחתהל זא ,םניחב בלבלכ .Zveropolisa ריעה לש רתויב תובושחה תויעבב תלפטמ רשא ,"וברוט"תידוס תונכוס הנה .za rabotu לביק םינמואמ םינכוס לש תווצ ןכמ רחאלו ,שדח דחא עיגמ ומוקמב לבנ לרטנ .םירחאו ליפ ובמ'ג ,רבכע Gryzinski ,םיאנס יטולב ,Keswick בלכ ,Katswell יטיק :םי .יקסבורבמוד טרברה םישפשפה - דרופמ תווצ סובה תלהנמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בלבלכ ףוט לפי קטגוריה:

םילבנ לומ םירוביג :ילדאד ןכוסה וברוט םיקחשמ

W. פ פ .דרוסבאה תואקתפרה תידמוק לש םירנא'זה השענ"בלבלכ .בורקמ רופיסה תאו תויומדה תא ריכהל לבקמ התא םא דחוימב ,םיחיטבמ םיארנ וברוט ןכו .ךחגמו TURBO :םידיגאתה ינש ןיב תומיעל םידע ךמצע תא אצמת התא
.– םייתימאה םיעשרה םה ינשה ,םיבוטה ה'רבחה הנושארה הדובעה םא

.םיסונמ םישלב לש תויונמוימ תועצמאב ,תדדוש תייפונכ לש ליבשה אוה Keswick ו הדובע

.ותמשאב הז תינכותה יפל ךלה אל ושביש התלעפהב וא םעפ אל .רהמ םיילגרו ןיוצמ חיר שוח ול שי .םיאנס םיפדור ,םימער תופוס םייניש יאפור דחפמ ,הרזחב ומצע תא ךושנל הלסאהמ םימ ת .לועפל ןכומו הניש םעפ ,רומח בצמה םא לבא ,תוירחא רסחו ןלצע אוה .תוחפ המיחל תויונמא םייק אלו ,םיבינו עדי - 120 האגתמו ,הז ינושל-בר .לוכי אל םפש אלל ןוזיא לע רומשל לבא ,םיניוצמ םיטקניטסניא הל שי .הדלוח ךרד יתדמל םעפו ,דוקרל ךיא יתעדי אל רבעב .הציב ליטה וליפא אוה םעפו ,םימיז ,תיקש ,םיריפנס ול שי .ןוקרד לש בנז לדגל זא ,הזודמ ,לולבש ,ןזוורבה המוד ךפהו הניש אוה ,תורגבתה לש תו .םגמגמ – םירבדמ רשאכו ,תובבל ינש וכיה והזחב .ולש ריתסהל ןכתסת ימ םג אלא ,וב קר אל רוצעת בחרמו הרזה הרטשמה הצור אוהש הדוה K .יתועמשמ אל הלדוג תורמל ,לשמל ינועבצ דואמ .םייפגמ לש םעטה תא ריכזמ אוה הז ירחאו ,םיקותמ םינבדבוד טראט לדרח ימעט ,תיתפוקת .רחא ןמורו םינדס לש ףסוא ףסוא אוה .הניבג יגרלא אוה וישכע דע ומא םע רג ,בותכלו םיכורש רושקל יתדמל אל ינא ,ןמז דיג .םידוקירל ךרוצ ילענ תא ול תונקל החרט אל ילש אמאה לבא ,תמסרופמ תינדקר תויהל םלח

.לגרמ רפסה תיבב רבצנש עדיה לע ךומסל ךירצ תובורק םיתעל ילדאד ,ןכוסכ .תורחא תויחו םינינת ,םיפוק לש הרוצב היצטומ יטוביש ףקתוהו ,ריעל עיגה אוה וישכעו .רתוי בוט ןכומ אוה ימ תא חצנלו ,םייניצר תוברק םע חתפתהל Zveropolisa תובוחרב .הבושת תויורשפא תולאש םע ןודיח רובעל ילדאד ןכוס וברוט קחשמ תלעפה
.המוד אוה הזה רופיסה לש ויפוא לע דומלל לכות ,רבדה לש ופוסב ,טירפ לכ דצל ןומיס

.ףיכ רשפאה לככ בר ןמז תולבל ,ללכב – ירי ,הציר ,הציפק ,םש ןמז תצק תולבלו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more