סימניות
Pocoyo יקחשמ

Pocoyo יקחשמ

.בשחמב קחשל םידמול ןיידעש םיריעצ םירמייג ךרבמ Pocoyo םניח ןווקמ קחשמ יכ רורב ן .םלועה תא רוקחל ןמזה לכ אוהו ,ומצע טועפ הארנ תישארה תומדה .ןופיפע תקישמו חטש רקוח ,הצורמה לולסמה לע ףיכ ,תורפ ףוסאל ,הנילופמרטה לע Elly .הינוס רופיצ םותכ רוג הלול הארת ראש דיל .ףיכ החונמ רסח ןכומ דימת ,ןרקס ,יתודידי תווצ דליה תא םישוע םה דחי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Pocoyo לפי קטגוריה:

לובג אלל prostranstve ב

Igry ראש .םלועה תא רקוח רשא ,םירבח ףקומ ,הלוחכ הלמשב ןטק דלי לש ורופיס והז .תויחל תמכוח תא םידמול םגש םינקחשה םע להקה תא םג ומכ ,רכומ אל ,שדח היה אוה .טוריפ רתיב דומלל םיצור םלוכו ,םירכומ םיארנ תועפותהו םיטקייבואה לכ ,רקחנ םיעוד .יעונלוקה רוקמה ומכ חור התואב םירצוימ רשא ,קחשמה ראשו הרוטקירקה לש הרצק הרדס ר .תוירוקמ תויומד םע לובג אלל םלועה תא רוקחל ובהאי
םידלי .קחשמה לש אשונל תורושקה תוירקיעה תורטמ קרשכ ,קיר טעמכ ביבס רוזאה ,רקחמ לש אשונ

.השדח רשאמ רתוי רוכזל תפאוש דימתו קחשל תבהוא איה .לוחכ עבוכו הלמש ידי לע טושפ דמל .תינוכמב גוהנל עדוי םיקירט עצבמ ,תוריהמב ענ אוה .קומע ללחב קמועב ,םימשה ,םימה ינפ לע עונל לוכי הז – טושפ בכר אל הז .יתודידי ראשנ ללכ ךרדב לבא ,תבלענ תולקב אוה .ונוצרכ רוקמה תא בבוסל הלוכי ץוחב קחשל תבהוא איה .בוצע שח אוה םא ,ראשה תא דדועל הלוכי ,םייח תאלמו הזילע .המכח הצע תתל דימתו ,תויגוע םע הת תביסמ הצורמ בור .םנורשכ תא ןיגפהל ןכומ אוה רוביגה ,םלשוי אבה דיקפתה רשאכו ,ומצע טהול לוחמ אבחו .תחנ תאזה תוימסוק ףונ תוטקר ברקבו ,ןפוד יאצוי םירהו םינבא רטועמ ףונה ,לודגל םי .הסחמ אוצמל ךירצ לכ הירחאלש ,רוחאל הריפסה תא ליחתהל הלולו וטאפ ,ילא ,םולש .ךלש םירבחה ירוחאמ אבחתהל םילוכי םהש םושמ ,םיטקייבואה לכל לגרתהל ךירצ רתונה ןנ .ותוא אצמ – ריהבהל ידכ הז לע ץחול התא ןכמ רחאלו ,הניפ ירוחאמ הצוחה טיבהל .עבצה ותואב םירז ףוסאל קחשמה ראש ךלהמב וטאפ םע דחי
.םיעבצ תצובק ותחנ םהש ךכ םתוא להנל ,ןנכתל ידכ הטמל םה רשאכ .ןווגה ותואב היה דעיה ירודכ עבצ קחשמ תייצל םג אלא ,קיודמב תוכהל קר אל ךרוצ שי .הדעסמה לע קחשמה ראשב ןוזוורב דלי םע קחשל ,םיעבצה חול תא ןנשל רשאכ .רתוי השק ךופהת הדובעה רשאכ םג ,רבד לבלבל רוסא םולשו ,תוריפ וא תוקרי הווצמ וטא .םויה ףיכ ךל שי ימ םע רוחבלו ,הצורמה לולסמל תכלל
וישכע .הגרדהב ולש היגרנאה תא חקול ,עקרקה לא ביריה תא ףוחדלו תודוקנ חיוורהל ידכ רחא ך

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more