סימניות
תפשוכמ הריט יקחשמ

תפשוכמ הריט יקחשמ

?הדיחפמ המיא בהוא ינא .תואדוב תונהיל לכות טנרטניאב הזוחא םוטנפ יקחשמ קחשל ישפוח זא .תגצוימ תויהל לוכי רשא ,תעשורמ הריט עלקנ רוביגה .ןוכיס תחקל טילחה ,תורתסנה תורצואה לע דומלל לבא ,םיארונה םירבדה לע רפסמ אוה וב .תורידה לש קר םיבשותה ויה םינש תואמ ךשמב רשא ,תוחור תוולש תא רובשל ,רדחל רדחמ .ולש הרטמל רתוי בורק ,םיסונוב ףוסאל תוחותפ תותלד ,תוחתפמה תא ףוסאל ,הפקתהה תוח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הפודר הזוחא לפי קטגוריה:

Ne םע קחשמה תזוחא תא קודבל דחפת privideniyami

.הרוהט המשנ שופיחב שוטנ הריטה תונורדסמב םידודנ תונש יפלאו תואמ יכ םהיתומשנ לש .םהלש ךוראה טלקמב רקבל םיזעמש ימ םע םתוא קולחל םינכומ םהו ,םהלש ארונה דוסה רומ

.םייחה ףוס תא חכוש וניא יכ השיגפל ןנוכתהלו ,(הרקמב קר) ףוליח ץמוא םייסנכמה תא

?המומע השיחל עמוש התא .ילש רופיסה תא םכל רפסל םיסנמ תוחורה – ?הקירח העמשנ וירוחאמ .ךלש לצה וירחאו ,םרסאמ ךפה ,הריטה לש המלענה םיחראמה הז ,ואלפתת לא –

.תואבה םינשה תואמב עוצעצ וכפהו ,ההכ הרואמ רורגל ידכ ,ךתוא סופתל תוסנמ תותמ תוע ?ךלש שארה לע תורעשה תא בברעל ומכ שיגרמ התא .Haunted Mansion קחשמה תא קחשל ןמזה עיגה –

.הריחבל םיגצומ םיאשונב דקמתהל לוכי התא וישכע .םיאפר תוחור םע תושגנתה עונמל תוסנלו םיטירפ ףוסאל ,הריטה ךובמב טטושמ רוביג pac .תישפנה העדותה לש רבעשל םילעבה ידירשמ ותוא תוקנל התאש הנשיה הזוחאה לש ותיבל ןמ .ותוא סורהלו ביואה ןקה לא עיגהל ידכ ,ךרע ירקי םיצפחה לכ תא ףוסאל ןורדסמ לכב רו .םינכוסמ םירוזאל דחוימב רובעל ידכ ,שורד חכה תעב לבקל לוכי התא הבש ,םירחא םיישו
Ghosts רמשמה לע דומעל ונא םא דוביאל תכלל תולקב לוכי אוהו ,לדגו ךלוה. .בצקב םיכומסה תורוש ,ערה תונוש תוחור לש החוקפה וניע תחת םיזגרא המכ זיזהל ךירצ

.דואמ הנשי הזוחא ןוגה יד אוה לבסנ ריחמב ונאצמשכ חמש היהו ,ולש הריטה לש ךורא םל .ולביק םה תולקב ןכלו ,בר הכ ןמז ךשמב קיר היה הזכ ראופמ הנבמ המל וליפא ההות אל

.הלועפה רובע םינימז םיטירפה תא ליעפהל ךרוצ שי הזה עסמב .ןחטשמ תוחור רטפיהל םישנאל רוזעל ךירצ התא

.םהב תושעל המ שפחמ ,םיטירפ ףוסאל ,םירדחה ןיב לולגל .העושיה לא ביתנה תא אוצמל ורזעיש םיפיט תא וצימחת לא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more