סימניות
יבייב יברב םיקחשמ

יבייב יברב םיקחשמ

.תונב יתימא יותיפ - תשרב םיקחשמ יבייב יבראב .םיקחשמ ירוזא לכ הריחב ,םיבר םימי ךשמב קחשל ישפוח ןווגמ עיצהל ךל תרשפאמ םינקחש .לויט יתנפוא ןולס ,תומ'גיפ תביסמ ,םימוליצל ןגראל לוכי התא יבראב םע .םיישומיש םירבד דמללו יאנפה קולחי רשא ,ךלש ילאוטריווה רבחה היהתו ,תונוש תויולי .ץע תיב תונבל ,םידגב לש ףסוא ורציי הנדסב םירוג תסחמ תנגראמה תיבב שדח ןדעמ ןיכת
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יברב יבייב לפי קטגוריה:

Igry יברב יבייב: detstvo

רוכזל .ינניח ,ןידע רתוי תויהל ,הנוש תויהל הז ךיניעב .קשמ תושעלו לשבל ,תוינק תושעל ,וב לפטל הל רזוע ,דלי העיפוה הרוביגה רשאכ החמש , .תועיסנו ,דדייתהל ,ונתשה םידגבו עוצקמ טלוש התאש יברב םע .םירגוב יח יעוריאש לבא ,םייח תובוב לש טרפ לכ רכומ הארנ .יברב יבייב קחשמה לש עטקה תחיתפ ,םינש רשע ליגב התוא שוגפל תונמדזה
םילב .תירלופופו הליעפ התייה הבובה תאו ,ריעצ ליגב יכ תולגל עתפומ היהי יכ ריבס הז ןיא .םינב ומכ ,תורבח ןומה תפקומ התייה איה .תורחא הנפוא תומגמו odevalok תרוצב תובידנב גצומ יברב יבייב תונב רובע קחשמה תא

.םייבויח תושגר לבקלו עוסנל בהוא ,םירבח השוע תולקב ,ךויח םע הדובע לכ לע תחקול א

.ןמוימ ךופהת התא םג ,יברב יבייב םניחב תורענל םיקחשמ ,היתובקעב םיבקוע םתא םא

:תונח קחשמ יגוס ונל שי ,ךכ םשל .בוד ,הבוב ,רוג :םיעוצעצ רופתל הרוביגה תא בהוא התא םאה .הנוכמה לע םתוא רופתל זאו ,רמוחל ןמ רוזגל תומקר .םיעוצעצ לש היצמרופסנרטה תא םילשהל תנמ םירירח םע רופתלו םידומח יוטיב יניע םהיפ

.הגיגחל ןנוכתהל רוזעלו הבוב הדלי ךלוה ןאל וארת .קינקיפ וא םיה ףוחל תכלל ,רבח םש ,השדחה הנשה תביסמ ,םישודקה לכ ליל תויהל לוכי .םימיאתמ םירבד שי חוטב הנפוא יברב ידגב ,תשובלת תא חינה אוה הרקמ לכב

.האריי אל זגפ אל ,הלא םיטרפ אלל .יקנ רוע ,חפוטמ – הרוחב לכ עדויש קירט דוע שי

.םיפי ,םינרוק דימת ויה םינפה יכ ,הז תא חוכשל לוכי אל םוימויה ייחב םג אלא ,םיבו

.הנוילעה לע תויהל הסנמש תרשכומה הרוחבה תא הארת התאו ,לושיב וא יבייב שבלתהל יבר .תיאופר הרזעל קוקז אוהו תורצב היה הלש דמחמה תייח יכ תוארל תעתפומ אל ;קרמ לשבל .םיינפוא לע ץורימה תא חצנל הלועמ יפלס תושעל ,תומ'גיפ תביסמ ןגראל ךלש ינופה טשק .הכיסנ תושובלת תאו רפס תיב תשובלת ,ריהבל ההכ רעיש ,םכחותמ בוציע הרצק תרופסת תכ Play תורשכומו תויתודידי ,תיטנגילטניא ,הפי דימת תויהל ךתוא דמלי יברב.

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more