סימניות
המחלמ יקחשמ לש םיידי

המחלמ יקחשמ לש םיידי

נערים מתכנסים לשרת בצבא הקיסרי כדי להגן על שלמות הארץ. באנו לשרת כדרואידים, קוסמים, לוחמים, נבלים, קשתים ותושבים אחרים בקצה הרווחה של העם. כדי לשחק משחק מקוון בחינם, Hands of War, בחרו ביניהם את חיילי הצבא הראויים והטובים ביותר. כדי להשמיד את צבא האויב צריך להיות מוכן היטב, וזה גם הדאגה שלך. לאחר כל התכתשות להעלות את הביצועים שלה, להוסיף למגוון הכישורים של כישרונות חדשים, ולשפר את הישנים. בצע משימות ועבר את הרמה, וכל ניצחון קטן מביא לסיום המלחמה.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Hands of War לפי קטגוריה:

warpath לע Hands of War םיקחשמ

.רתוי ההובג המרל םדמעמ תא תולעהל םיצלאנ םיביואהו ,םסק יוור זעה ברקה הבש הקתפרה .ועבק םיכלמה רשאכ םינמזב םיקוחר תוזוחמל תכלל לוכי התא
.רהנה לש םיגד תשחור ,רופיצ יבשוימ תורעיו הוורפ ,םיבאשמ עפש תוליכמה הרופ הגוע ת .םינוש תורוד ינב ילייח ללוכה לודג אבצ ךרוצ ,תולובג תשודק תא רמשל ידכ .לוציפ לש םויאה ועגפ םיימינפ םיכוסכס םג אלא ,הנידמה תא ףוקתל קר םיינוציח םיביו .הלחה םיחרזאה תמחלמו ,תמצועה עיגה םינושה םיגלפה ןיב רשקה ובש בצמ םע דדומתמ ןהכ Playing the Hands :ךלש לייח רוחבל ,המחלמ קחשמ .יביטרסאו לולת ,השק םחול רתויב ףייסה – .ביואה לש םיירקיעה תוחוכה תא חקול ,הנושארה הפקתהב רהממ אוה .תוכיתחל ביואה ךותיח ,םיזעונ םיפורגא תדלפ בהל תמירג ,קסרתה אוה ,ביואה לש אבצה .םיכורא םיקחרמל םיווק ידכ תיחרכה איה לבא ,הרגת תפקתה בוט ךכ לכ אל אוה ר'צרא 10 .קחרמ לכב הרטמב תעגופ ,םשמ ףועל ,השק דיב ואיצוה ,ויציח .ביוא ילייח רפסמ תא תיחפמ ר'צרא ,ברקתהל אל וליפא .םסוק אוה ,םסוק ראשנ
.יזיפ שלח ומכ דימא ירמגל אל אוה ,לייחכ .הברה הווש ולש םסקה לבא ,תוומל םורגי ץוחבמ םישנא םע רשקתל .הרטמה לא ידמ רתוי ברקתהל ול תתל אל ,ביואה דגנ ףושיכ הווט אוה ,תדדובמ הניפב דמ .ךוסכס וביחרה םה דחי םא ,םיגלפה ינש םע םירבח תויהל לוכי אל התא יכ רוכזל שי ךא .הריחב עוציב ינפל תירב ילעב תויהל םלתשמ ותיאש בושחת .ירירבשה םולשה תא דירטהל הביס תמייק דפקה .ברק הדשב השדח תושגנתה ףס לע ,ןמז הברה ךשמנ אל הגלפמ הכזש רחאל .ןיכס קרוזו דיאורד ,בואה לש שדחה שולישה יגוס השולשל ףרטצמ המחלמה לש קחשמה תודי .טעומב קפתסהל ךירצ התא יכ ,םינימזה םיוותה תיצחמ קר ,םדוק לבא .םירועיש תא תונשל ידכ לכויו ,תונוכתה לכל ךרדה תא חתופ התא ,תומישמה תא רבוע לבא .םיריש אורקלו עבטה לש חוכה תא לצנל ,רתוי םסקו קיודמב תוריל דומלל ,ברברש ,קזחתה .םהל דגנתהל לוכי אל דחא ףא רשאכ ,רתוי םיהובג םיעוציב דע בואשל תולוכי ךלש תויומ .בוהצ וא קוריה עבצה לע םתוא אצמתו ,עבצ ןורתפ תודיחי ןתינה Hands of War קחשמה ל .תומישמ םע תיפולח ברקל ידכ םהב שמתשהל ןתינש ךכ ,תפסונ תלוביק םייפסכ םילומגת אי .היתונכש םע םיסחיה תורצוויהל םילייח תטילקמ לחה ,םיילבולג םיאשונ ןורתפב ,תיאבצ .ךלש תומדאל ביואל תתל אל ןורשיכבו ץמואב םחליהל .םהילייח לש םיעוציבהו לרומה תאלעה ןכמ רחאלו ,תוברקה לע ףסכ חיוורהלו ןויסינ רוב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more