סימניות
המרה ךרוע יקחשמ

המרה ךרוע יקחשמ

המר ךרוע ןווקמ קחשמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים המר ךרוע לפי קטגוריה:

ףוסאל הקספה ,תונבל ,תכלל :המר ךרוע יקחשמ

.ובהאו הילא בל רפוס בינגמ תויהל ףיכ םימושר .קחשמה תועצה ראש ןיבל וניב לידבהל םעט שי ,לוהינ תולק ,תניינעמ הלילע תויהל בייח .ונלש הירוגטקב דובכ לש םוקמ חקול ןכלו ,הלאה תונוכתה תא קוידב המרב קחשמב ךרוע .רוביגה םע תוכבוסמ תומר רובעל ידכ קחשמב המרה ךרוע לש הקיגולה לכ ךרטצת

:םישדחו םירכומ םיעגר תומישמ ןיב .םיכובמ לש ףקיהב ,םלועה יבחרב הקתפרהל ונתוא חקול וישכעו ,הזה עוצעצה עקתשה ,םוד .ישוק רתוי לפונ אוהשכ הצורמ הארנו ,המידק ףחד אוה ,העודי הרטמ ,יתיילשא – .ףסונ קומחל תונמדזה אצמתש דע םימעפ המכ הנצסה תא בוש ליעפהל ןכומ ,בוש שדחמ דלונ

.המרופטלפל םיכפוהש סונוב תוביתו תוחתפמ ,םיבכוכ ,עבטמ אצומ תומד רתא לכב .הציפק שרק רותב וא םילספסה ןיב ךלהמ ,םירהל ידכ םהב שמתשהל ,םיוסמ בלשב ,המרופטל .םירוהרהו תוקפס רכמתמ ,המהמתהל לוכי אל התאש ךכ ,תוינש שמחב םירזופמ םירחאש דועב .יטמרד ףונה תא תונשל תוצצפו קחשמ המר ךרוע לש ךילהתב םיאצמנ
.ירוקמ עוצעצ םינתונ רשא ,הבר הדימ – םיכסמ .ולש ומלוע תא הנובו טעמכ stikmen ובש ,ןיטולחל תינשדח השיג שי זא ,והשמ תונשל תו .תוצצפו תומרופטלפ לש שומישה לע הלבגמ תמייק ןיידע ,עוגר וניא ןקחשה ךכ לבא .תוריהמב תולידגמ תובכרומ יכ הארת קחשמב המרה ךרוע ךלהמב
.עיגהל השק רשא ,םיעקשו רתאב םיהבגה לע תוציחמ רתוי םנשי .ירשפא יתלב טעמכ ןיא םהב תומוקמב ןה ,תופסונ תומר רובעל ידכ רובעל ךירצ התא ובש .הז לע לגלגתמ ,דרפנ רויס ףיעס ךא ,םיפקות אל יכ םיצוק שוגפת ,
בורקב .חוטב קחרמל ץפוק stikmen אל וא םוהתל תלפונ אל איה דועב ,רתוי םימיוסמ םירקמב וא
Playing the ןויגיההו ןיעידומה ,הבוגת תלוכי תא חתפל ,תמלשומ הרוצב יאנפ .תחא םעפמ רתוי התוא ןגנל ןמזה םא םג ,ןיינעמ דימת אוה םיקחשמ לש הרדס .בשחמ תילאוטריו הקתפרה לש רוביגכ ומצע בואש ומכ ,תוישיא תולוכיה תא דדחל ךל רבוע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more