סימניות
Flekboy יקחשמ

Flekboy יקחשמ

Flakboy תשרב םיקחשמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Flakboy לפי קטגוריה:

Flekboy םד יאמצ םיקחשמ

:תונוש תורדגה לש המר לכב היווח קוידב השוע Flekboy יקחשמ .םיממוד םיצפח ליחהל םא גצוימ היהי אל וזכ תיביר לש הנקתהה תא תושעל לבא .רז אצוממ ונמזוה םיבדנתמה ,ונלש יוסינ ךרוצל .51 - רוזא לש ריסא אוה יכ ,הרירב ול התיה אל ,חינהל שי

.תעה אובב ליחתהל הדוקפה תא ןתונ אוהש הביסה וזו ,ולש קר בוהצ ימוג זוורב – .רוביגל קזנה תא םסקמל תנמ לע רחא חצור םיקירט לש ףקיהה תא סינכמ התאש עגרב ,רשאכ .המרה תא רובעל יוכיסה רבוג ךכ ,קיר אוה התא םד לככ .רתוי תושק תועיצפל םורגל ןושארה םדה אוב ,רוביג ףא לגלגל קר אל ךרוצה שי רבכו ,ת .ןוירש יקחשמ – רחא םש אוצמל לוכי התא םימעפל ,ךרד
.תיסורה הסרגב רוביג ארקנ זא

:עבונה קזנ יפואו םיחוורה ,ןמוזמב תויולע ,רבעמל ןמז חקל אוהש יפכ עדימ ו .– יכוניח יעצמא םיינויגה םיעוצעצ םג ומכ ,ישומיש ביכר שיו Flekboy יקחשמ , .םתעפשה ףקיה ךותל לפונ רוביגה רשאכ ולהוני םיטירפה דבלמ רתאב תגשומ תויהל רומאש .הז לש ינשה דצב עונל ליחתמ הזו ,דיחפמ הנתוכ זוורב םדא ייומד
.םיצוק תנובתב תא לבק ובש ,הרקתל ךילשי רשא ,skipjack םע דדומתהל לוכי אוה םש .שחור בוציע וא תרומרמצ רבחתמ ףסונ ,יוארכ בשוחמ לכה םאו ,וכותל התחגשהל המסרפ אי .שדח קזנ םע ,קשנ דבלמ תדוכלמל לעפי בושו בוש אוהו ,רדחה לש ינשה דצב ופוסב לולע

.רובעל שרדנ תונויסינ המכ הארת התאו ,ירודיס רפסמ תא תונשל היהי וזח לע רתאב ךלי .Flakboy קחשמה לש יפואה לע קוריפל השקב שיגהל לוכי התאש לככ םינונגנמה ,איהש הממ .רחא קשנ תונקל וליב תויהל לוכי רשא ,רישכמה לש תולעה לש םוכס היהי ןובשחה לע ומו .זילע ץראה רודכ ינפ לע םייאבצה םינעדמה ידיב תויהל הרק ימו ,תרחא הטנלפב דלויהל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more