סימניות
רטייפ סובה יקחשמ יפא

רטייפ סובה יקחשמ יפא

.תורז תוצלפמ םע המיחל לש הריזלבקת ,םחולה סוב יפא םינווקמ םיקחשמליעפמ התא םא .קזח אל הזש המ ,הפקתהה ללח תא קיספהל ,םניחב קחשל ךירצ התא .חצנל השקש רתויב םייביסרגאה תוחוכה תא ךל דגנתמ .חצנלו תומרל לוכי התא ,ביואהלש הלועפ לש ןויגיהה תא ליחהלו,קשנ םוחתב םיינרדומ ם .שדחה לנסראלתועבטמ םירהל ךות ביוא שא תוטמתשה ,תכרעמלתוריהמב רובעל ידכ ,חכיפ תו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רטייפ סובה יפא לפי קטגוריה:

ןסורמ יתלב ירי :יפא קחשמ סוב םחול

.עגרל הפרמ אל קשנ לש וידימ ובש בצמ
םכמצעל וראת .הרוק תמאב הזו ,הז חתמ לע רוטיק ךותמ יפוא ילאוטריו וליפא .הדובעה ירחא ותמישנ תא רידסהל הסנמ רוביגה ךיא הארת ,המישמ לכ ףוסב .וינייפאמ ןיב ורבצש תודוקנה תא ץיפהל התא דוע לכ קר – ששואתהל םחולה םשב ץ

.תויטנתואה יכה תויאבצה תומישמה םע קחשמ יפא סוב םחול לכ הז .ףקתוה ץראה רודכ ינפ לע הרק ארונ –
?ימ .םירזייח ,ןבומכ .דעו לגר ףכמ םישומח ,םייביסרגא ייומד ,םיקיזמ םינטק םיקורי םישנא ,דומח אל םיאב .תאז ושע םהו ,רתויב ארונהו ינרדומה קשנה תא םתיא ואיבה םה ,םכרדב .הלועמ הקינכט קנטה תוללותשהב דגנ םסיק םע בולע רוצי הארנ םדיל אוה ונלש רוביגה .םירז םיסוב 10 דימשהל ךירצ התא ובש םחולה סוב קחשמ יפא – יניצר ןחבמה לש ה .תוירזכאו תוזע ,תודיחפמו תויקנע ןה .תרזופמ תשומחת וא – םירורצ םירוי לש הקיטקט יוניש ,םיינלטק םיעילק לש לרוג

:הקינכט תוחתפמ טולשל וא רבכעב שומיש ךות ,שדחמ ןגראתהל ןמזהו רדסה רחא ב

:רוביגה לש םינייפאמה לש היצזינרדומל ושמשי הלא תועבטמ .תוצלפמ לע ץחל תא ריבגמ ,םהלשמ קשנ םע טובור שומח הזכ .ןיינעמ שיחרת תויונמדזה ןוויג ,תובכרומ לש םלשומה בולישה תא אוצמל לכות – .םיט"לזמ םירזועו לוכי ,קשנ רתוי דוע היהת ,רפתשהל הכישממ רשא תועיקת לש ויתואקתפ .תושונאל דוביאל תכלל אלו ,ביואה ינפמ ץראה רודכ תא תוקנל רתויב םדה אמצ ,תונכוסמ .רפשל דויצ םהלש ןויצה תודוקנ תועבטמ חיוורהל תונמדזה לכב שמתשהל ,זעונו רהזיה .יפא סוב םחול קחשמה ךלהמב רתוול וצלאיי ו ,םולכ הל דגנתהל לוכי אל ביואהש ידכ לד .םיצימאה םימחולה לש תיאורהה הגס לש םניח ךשמה םיחיטבמו ,ךלש לזמהו ץמואה רובע םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more