סימניות
םיזיע רוטלומיס יקחשמ

םיזיע רוטלומיס יקחשמ

.ךישמהל הריציה תא וצלאש ,םירקוחהתא עיתפהש ירלופופ ךכ לכ תויהל ךפוה ףרוטמ קחשמ .תלוויא ,ףוריטהמ קלח תויהל ,םניח ןווקמ קחשמ רוטלומיס זע לעפה .רועיכ ינימ לכ השוע ,זעהםשב קחשת התא Overclock לכ סומרל תוסרפו דחפ ,רודיגו תורדג רובשל ,קינקיפב םישנא. .רתוי תילאידיא המירזה- קזנ רתוי .ןיטולחל עגפ אלל הרימש ךות ,םיקחש דרוגמץופקל וליפא לוכיו,חצונמ יתלב אוה ונלש ז ?המ זאו- תפרוטמ היחש ינפל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים זע רוטלומיס לפי קטגוריה:

גרד ףוריט קחשמ

רוטלומיס זע .עשעשל הדעונש החידבהז ,םתכ ינפלוא הפק – םהירצוי ידי לע רכוהש יפכ .תוניצרב חקליהל לוכי אל הז רצומ ןכלו ,ויכרב לע טעמכ םימי המכברצונ עוצעצ 10000 .םישעמבןויגיה שפחל אלודדועתהל ךירצ התא םא ,בוט קחשל היצלומיס זע .תוינרקס דואמ תויחו,עורפ ףיכ לש םירחא תונורסחוםקרמבםילבטמ םע םימעפל ,ןטקהז

.ישאר תומדכ וב שמתשהל וטילחה םירבחמהשהביסה וז ילוא .ןושלה לע םיעטש המ לכו,וינרק םינפה לכ תא חינמ אוה .קבדומ לכלש תדחוימ הנוכתםע ,תידוחיי הפש ול היה לבא .קינקיפ תונחלוש ,םילספס ,םיצע ,םיטיהר קופדל ,םילא בצקבושארל לעמ רישכמ בבוסל ,ם .חיוורי רתוי קחשמה ןובשח,רדוסמ קזנה רתוי,זעגהונ התאש ומכ לבא ,ךרדבעיגהל אל ףיד .רבעמל ישפוח זע וגיצה םיקחשמה רוטלומיס לכ
.רועיכ ךשמהל הביסה התייהש ,היופצ יתלב תוירלופופלביק עוצעצה לש ןושארה קלחהלש ור .הפמה לע םישדח םירוזאב רקיעב ,ופצנ אל םירופיסבםידחוימ םילדבה לכ

:ל ןנוכתהל ,זע רוטלומיס םינווקמ םיקחשמ .םלשומ תויהל וליפא ,תוירלופופוהדימ הנקןוגכ ילועוצעצ הז ללגב לבא .תושגרותולועפ לש הרקבו DC ,םיקוחו םיללכ לש םיפייע םישנא
.תואירבהושפנלןמז תלבגה אלל קיזמ ענמיהל .שחרתמ ץוציפ ,ץחל תלקהל חתפ תא םיאצומ אל תוגוז רשאכ .ילאוטריווה םלועבתוקושתה תא תחקל ,םיישפוח זע טימהל סרה םירשפאמ רוטלומיס יקחשמ ?םיריית גוזתא רמסמל הצור התא םאה
?אל המל .תואיצמל ךופהל רוסיא ןיאש לודג ןויער – .ושאר לע התייה התיחנהםא םג ,קזנ לכ אלל לולסמה לע תוחנלו ,הקיזיפה יקוחתרפה ,גגה .םלב ריסמותויפוסניא תויורשפא חתופ רשא ,יתומלאועיגפ יתלב קחשמב םיזיע
Stomp, םישרושהידי לע רקענ הייחמצו תורדג ,םיניינב תיחשהל ,סורהל ,עגפ ,קסרל. .םיינלטק קשנ ילכ התא – יאבצ לנסראךירצ אל התא .תואצותל רשק אלל המידק קר ,ריבעת םא .והשימ לש ותומ יבגל גאדומ תויהל אלו,תלוברעמהרוחא דעצ .םיקחשמ ירצומ לש ךרע תובר תוילופיט תועפשההאוה הלועפ שפוח .לפטל שיש חתמה תא םיווח םג םידלי לבא ,םירגובמ ירמייגל רתוי םיאתמ אוה הזכ רודיב .םיבצע תוטטומתה לבקלו ומצעבלכה לע רומשל םיסנמ םקלח
.תורצ חיוורהל ,תוברקבתונפקות ףסכ זבזבל םירחא ?םייחב רוסאש המ םע םשמ תושעלו,ילאוטריו זעתויהל ףידע אל זא .רתויב ליעיהו חוטבה ומכ תירשפאה רתויב הבוטה היצפואה וז קפס ןיא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more