סימניות
םיקחשמ חלגל

םיקחשמ חלגל

.תולעהל םינווקמ םיקחשמ לש אשונל וכפה המחלמה ןוציחה ללחהמ םירזייח דגנ םישנאה .תעה אובב שדח תיבשפחל ,ונלש םירחאו ץראה רודכ יבחרמבםניחב קחשל היהי התאו ,תוקתר .ותדלומ חטש הרזחב תוכזלוביואהלש לגקורזל ןימז קשנה לכ עורז .תונוש תוצלפמוםיטובורכ לעפת ךדגנ .תרבגומ הדימלש םויאל דגנתהל ורשכוהש םיברעתסמ תדיחי ילייח הלעמ התא .החלצהב המישמה תא םילשה לש יוכיסה תא לידגהל ידכ קחשמ תואצותוםינותנ דסמ יטקייבו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דֹוסְיַה דַע סֹורֲהַל לפי קטגוריה:

ללחב המישמ תאלעה םיקחשמ

.םימוד םיאשונ לש האבה הרדסה – םירת יקחשמ .הז ומכ קוידב הזו ,השדח השיג םע רכומ בצמ לומ ךכ ,שדח קשנ יברק ןויסינו םירוביג

.וויק םישנא ומכ הדימ התואב אל לבא ,םייקתה רבד לש ופוסב םירזייח םע תינלטק 1000 .רצונ תוביטח סייגת םיקזחה םילייחה תא תולעהל הצלאנ הלשממהו ,םתוא קלסלו ,םייביטר

.דויצו קשנ רחא שופיחב הז תא רוקחל ךירצ התא .חטש ןפקותה תויהל ידכ ץראה רודכ לש אבצה לש ץימאה לייחה םוקמבו ,יאבצה תומיעה לש

.רתויב ןכומה חצנת םיריש ,תשגרמו השק היהת היציזופואה ,הרקמ לכב

.ףיקת קשנ םיליגרה םיחדקאה ןמ קשנ ביוא תופקתה ינפמ רצובמ ,הרוצ אוה םילייח תתיכ .חצנל םילוכי אל םהש רמוא אל הז לבא ,ונלשמ הלוע םימעפל הזו ,הקינכט ילעב ירזייח .ךובמב ביואה תא ףודרל ,הנובתב וב הלבמו ,םהלש המיחלה תקפסא תא שדחל ןמז לכ

.רקי תשומחת לנסרא זבזבל אלו ,המישמ םע דדומתהל רתוי הבר תוליעיב ידכ םיקירט טוקנ

.יוארכ ביוא תופקתה ףקשל לוכי אוהש ךכ ,םהילייח תביאש ,תומישמ עצבל הנכרטצת תובר .ךוסכס לידגהל ךישממ ברקה ךשמה ,2 םירת קחשמש לככ .םדא חוכו דויצ לש הרוצב הלבק תרובגת הקזח ,ךפוה ןפקותה ,רתוי בכרומ בצמה .םישדח םייח ליחתהל ידכ רחא בכוכ רחא שופיחב תכלל וצלאנ םישנאהו ,לילכ סרהנ דילי .םימעפ – ישומיש קשנ הז תא לפרעל ןיא ןכ לעו ,םהירחא ףודרל וכישמה תורצ

.תוצלפמו םיטובור ,םירזייחו םישנאה תא קר אל ללכש ,ךוסכסה לש האצות היהת המ תוזחל .יאבצ חוכ תריבצ ,ביואה לש המגודה תא ךירצ םג התאו ,ןמזה לכ שדחתמ תוחוכה תאו ,םה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more