סימניות
ןמז קחשמ ןיטס

ןמז קחשמ ןיטס'ג

אם אתה רוצה חיים מלאים של חוויות, תיקח את הדוגמא של גיבור משחק מקוון ג'סטין. הילד הוא רק בן שש שנים, אבל הוא לא נכנע לקשיים שלא יכול להתרחש אם אותו מחפש הרפתקה. ג'סטין הוזמן לשחק בחינם, מבטיח ים של רגשות. מגב בכל מקום מלווה את הגיבור, ובדרכם, הם נפגשים לעתים קרובות אוליביה. במסעותיהם הם ביקרו בארץ של האצטקים, המאיה מסכה מחפשת באיטליה יכולה לטעום קציצות שאתה קודם צריך לתפוס. שוב ושוב צריכים להתמודד עם פרפרים - לחטוף אותם, כדי לתפוס בטיסה.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ג'סטין זמן לפי קטגוריה:

היזטנפ םלוע םע ןמז ןיטס'ג קחשמ

.םוקמו ןמז ,דממ לכב רובעלו ,תואיצממ דליה תא עורקל לגוסמ אוה יכ קזח ךכ לכ הז .םירחא םינקתהו תועמק ,הנוכמ םוש ךירצ אל התא .תואיצמהמ קוחר תויהל ,קיפסמ היזטנפ ".ןיטס'ג לש םלועה"תידנקה היצמינאה תרדס תא איבמ הזה דליה לע .רחא םדא לכו הלועמ ףש ,ץימאה עסונה ,ריבא ,ךיסנל ךופהל לוכי עגר לכבו ,אלפנ םירו .ןטק דחא הוולמ הז יכ ,רחבי אוהש ,םיישק תויהל ידכ שרדנ המ עדוי אוהו ,הקתפרה רז .םירחא םירבדו םייח ילעב לע ,דליכ ומצע תא אצמ אוה הבש הנידמ לע רפסל ,היבילוא שג .םידליה תא רדבמ תמלשומ הרוצב ,גצומ אוה ובש ןפואה תאו ,םידליה לש להקה רובע יביט .השדח הקתפרהל ןתיי רשא ,ןמז ןיטס'ג קחשמה תא רצי ,ינשדח רצומ לש אלפנ ןויער תועצ

.ןמזב םג אלא בחרמב קר אל עונל רשפאמה חתופמ ונוימד ו םינש 6.5 לע דמע אוה .ותרבח היבילוא רמוא אוהש המל בישקמ ןיינעב ןכלו ,םישדח םירבד דומלל בהוא תודידי .תובייחמ תוביסנה םא הרוצ תונשל םילוכי םהו ,רוריפ אוה Kind, ןמז ןיטס'ג קחשמה יעגר תא רוריבב הלועש יפכ ,דליה בהואו ןרקס. .הז םע ןיינעמ רתוי עסמ לכ .םישחנ אנוש – דיחיה ןורסיחה .ןמזהו םוקמה יפ לע ,אסיג ךדיאמ ,תקורסת שדח דגב ותוא שוגפל ךלוה ןוימדה רוביג לש .םעה לש תורוסמה ,הלש חמוצהו יחה ,הנידמה תודלותב ןיטס'ג רפסל ןכומ הידפולקיצנאה   .םש תויהל ךירצ ורבח ,דלי חילצמ התא םא וליפאו ,דחיב דימת םה בגמ ןיטס'ג Smile, ךודכדל םוקמ ןיא ובש ,ןמזה ןיטס'ג קחשמ הז. .םישגרמ םיבר םידעיל תנכהש תויומד יכ ,תוזיזפבו תוריהמב תויהל חרא

.םלועה תבהאב תוכזל ידכ ,םייתרוסמ םייקלטיא םילכאמ לש ןוכתמה תא ודמלי םג ,ךילהתל .הנידמ לכל םייתרוסמ ,תשובלתה תא רוחבל ךרוצ שי ,הביבסה תא םיאתהל ידכ הלש םובלאה .היאמה םיקטצאה לש תירותסמה תוברתל הקשוי ,ןיסב רקבל םירבח .םירפרפ בהוא בגמה יכ הארנ ןמזה ןיטס'ג קחשמ ךלהמב
.תועוב חופינ ,ןפוד אצוי וטנ סופתל ,םוקמ לכב עזג ןכומ אוה םתניחבמ .קחשמ תודוקנ לש רוביגה תא איבמ ,וכותל לפונ רפרפהו ,השדח העוב חפנתמ אוה ,םירפרפ .םתוא ליצהל יתטלחה ,רתויב הפיה שעה תא שבכ ערה בלכש הארשכ .םיפוטחה תא ררחשל זא קרו ,בלכה תמדרת דע תוכחל ךרוצ שי .בהז תועבטמ ףוסאל ךירצ התא ובש ,לגנו'גב הקתפרה הכחמ התאש עגרב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more