סימניות
ןייטשנייא הרובח יקחשמ

ןייטשנייא הרובח יקחשמ

שנתי 2005-2009, הילדים הציגו קריקטורה עליזה לילדים שאוהבים לפתח ולקדם באופן יצירתי הקהל הזה. ממשיך לפתח את הרעיון של משחקים ברשת בחינם הקטן אינשטיין, שבו אנו מציעים לשחק. כאן תוכל לפגוש ביוני, קווינסי, ליאו, אנני, ודמויות אחרות. הם אוהבים מוסיקה, ואפילו החללית שלהם - כלי נגינה יוצא דופן. לאסוף את ההערות בשמיים, הימנעות Tucek. נסה ליצור רינגטון מצלילים שונים משלך. כלים בגלגול, ויש צורך לחלץ את הצליל שלהם, אבל חיות מחמד מתאימות וקונבנציונליות.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קצת אינשטיין לפי קטגוריה:

תולאשה לכ לע הנעי ןייטשניא לטיל יקחשמ

.תיאקירמא היצמינא היזיוולטה תרדס תאו ינמרגה רעונל הרדסה לש ןויערה לע םיססובמ ם .רדהנה םכחה לייטל עסמל תויומדה תחילש ,םימיהדמה תומוקמה תא האיבמ הרדסב קרפ לכ .בוט םעט הנקמ הקיסומ ןכותו חתפל םידליל רוזעלו םלועה תא םיריכמ םירוביג .הנוש הניגנ ילכב ןגנל דומלל ,עדמ לש תודוסה תא דומלל ,תניינעמ ץרא תולגל תונמדזה .םניחב ןייטשניא לטיל החיתפה קחשמב ,ריכהל םיריעצ םילאוטקלטניא לבקל וננוכתת זא ,

.םינוש םיבצמב םישורד םיטירפ רוצילו רשקתל ,ךופהל לגוסמ אוה םודא טקור אוה ריעצ ן .ןרקסה לכ רשא ,ןייטשניא םינטקה םידליה לש םיקחשמה ירוביג תא םכינפב גיצהל םיחמש

.םייפקשמ ביכרמ אוהו ,דואמ הבוט היאר אוה אל שי .הפלחהל םינתינ םניאש הלש ןטפקה אוה יכ ,עוריאה לש הדוקנל דע הרבחה תא איבהל ,תונ .תובורק םיתעל וב שמתשהלו טיברשה תא בהוא אוה .הרק הזו ,םיליט להנל הילע ךמוס אוהש עגרב .םישיבכע ,םיפלטע דחפמ טושפ הז ,תויח לש בהאמו songstress איה .הלש דוקירה – לש תפסונ השלוח .םינוש םינקתה םירבח תועיצמה תורגתאמה תומישמה תא ריבעהל תרזועו ,הקיסומ ילילצ לש .םמצע תכיפה ,ףועלו םימל תחתמ תוחשל עדוי   .םלשומ ןפואב סחייל ותוא תשרגמו ,תויומדה ייח בור תא תספות איה .הנוש תויהל לוכיש ידוחיי הניגנ ילכ אוצמל םירבחהש עגרב .הניגנמה תא ןגנל דומלל אוהו םיניינועמ םידלי וישכע .רתויב בוטה ןדקרה רובע תורחת םש ,תראופמה הריטב רקבל לכות ןייטשניא לטיל קחשמ לש .תיכוכזה ילענ תוללכושמו להקל דוקרל קר דבוכי אוה .טילחהל הל רוזעל םינכומה םירבחהו ,תוחוכה תוסנל טילחה ינוי ,הז לש הדימל .הריטה לא עיגה הז לבא ,ליט לע בר קחרמ םוסחמ תא וצח םה .להקה קוסעי ,הליענו ו התעונת םע ןמאתהל ינויב הלמש ףשנ תלמש םיילקיסומה םירעש ךר .ןורטאיתב וישכע לבא ,בוש המבל התלע איהש דע הנהנ ךכ לכ אוה
.להקהמ תובהלנ םייפכ תואיחמ תחקלו תונוש תועונת רפסמ םישל ,יסאלקה ראוטרפרהמ הקיז .ה'רבחה ראש תא ףתשל טילחה ולש ןורשיכה
םג .ךילהתה לש הטילשב ,חצנמכ ,התאו ,רישה לש ודצמ םע דמוע הקיסומ תסיפ לכ םינוש תומו .תמלשומ האצות תלבקל דע לוק ףלח .ץראה רודכ םיסיסרל קרפתהל חריהמ לפנש רחאל הקוצמב םייח ילעב ליצהל וליפאו ,םיימש .םיעצומ םילכב שמתשהל ,המישמה תא עצבל םילוכי םיידוחייה םיליטה תאו ,םיננעה םע תו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more