סימניות
הבמופו ןומיט יקחשמ

הבמופו ןומיט יקחשמ

הדמויות הצבעוניות מסרט האנימציה "מלך האריות" - טימון ופומבה לבדר אותך עכשיו במשחקי מחשב. הם מזמינים אותם לשחק משחקים ברשת בחינם טימון ופומבה לאנרגיה חיובית. מבצר חזיר יבלות פומבה ועליז סמית, מירקאט האנוכי טימון Berkovets תמיד עסוקה. התמונות לצביעה או האוסף של הפאזל שהוקפאו ברגעים המעניינים ביותר, ובמהלך עבודתם היא מעניין להסתכל. אם אתה רוצה פעולה אקטיבית, ללכת לתפוס חיפושיות, ולאחר מכן להשתמש בם לירי; עד הזחלים; להשמיד את מפלצות יער.
4.2 1 2 3 4 5 (Total 13)

משחקים טימון ופומבה לפי קטגוריה:

לגנו'גב םינמזומ הבמופו ןומיט םיקחשמ

.הידגרטו רומוה אלמ אוה רופיסה .רגובמ להקל םג אלא םידלי קר אל לש םבלב עגנ רופיסה .רבכ להקה ןיינע רומשל םיכשמה תא ריסהלו ךישמהל וליבשב ןיינעמ לבקתמ רצומה רשאכ .םניחב הבמופו ןומיט קחשמה תחיתפ ,חונל ךירצ התא וישכעו ,בשחמ םיקחשמ ןכמ רחאלו , .םיהדמ ,עודי אל ,שדח והשמ תולגל שדחמ לוכי התא הככ יכ ,הבוטל הז ,אל ,עונלוקו םי

.םחור תרומ תמקנו ,קפאתהל לוכי אלו ,ריזח ארקנ תויחל הצור אל אוה .םיכורא םיבינ גוז לדג ויפ ,רב ריזח ומכ .עיגמ אל אוה םא ,םימכחותמ אלו עיגפ ,םיוולש יד הז ,םייאמ עיפומ ינוציחה תורמל .יתועמשמ ןפואב ינלוק קוהיג וא ריוואה תא לקלקל םילוכי םינמואמ אל רוריבב םיסומינ .ילולימה ןבומב המצע לע בוכרל ול רשפאמו ,ןומיט ורבח תא בהוא אוה .תוריהמב חולסלו ,חצנל סועכל לוכי אל הז לבא הבמופו ,ןומיט הצקמ ויתונויער ,הרוק .המ לכב ןימאהל אל ,רמאנש המב ןימאמ זא ,תוינוציקל תכלוהו היפרגואגה תא הריכמ לבא .ולש תונימאהו ןומאה הנהנ דימת לבא ,הגוז ןב תא תבהוא איהש תורמל .םיבר םירקמב הנבות תננוחמ תרמז ,הלועמ ןקיטקט ןיידע לבא ,ןדמחו ריהי ,ימומרעו ןל .חורבל תורשפאה תא אצומ דימת לבא ,העווז ירופיס ךותל ןמזה לכ לבקמ ,עבשומ ןקתפרה .רהזיהל חכוש ,תאזה תונמדזהה לע רתווא אל םלועל הז ,םניחב לוכאל תונמדזה האור אוה

?הזה לכאמה םישורדה םיביכרמה םה המ .לבותמ רשב םעט לש םיהדמ ןווג םינתונ רשא ,םיקרח יברו ,תוילילחג ו ונבר השמ תרפ , .ריתסהל םיצור םיגאב טעמ ךכ לכ םש ,לגנו'גב םילע ןיב תובהלתהב םתוא ףסוא אוה .דיתעב תוחוראל םיביכרמה לכ תא אוצמל ידכ ,ךלש בושקו גוס טבמה יאדכ .םימעפ שולש קר לבא ,זמר שמתשה ,דחוימב םימכח םיקרח אוצמל לוכי ךניא םא .םישדח םירופיס םע ךתוא עשעשל טנרטניאב הבמופו ןומיט קחשמ ,תרחא תונמדזהב
.םישק םיקירטו תוטלס ,תוהובג תוציפק םישוע ,העיסנל ןכומ אוה וישכעו ,קילחהל תוישו .תולוחכהו תומודאה תוישופיחה תפישח ,חולה תדפורמ םחליהל הצור אוה הבמופו םעו ףייע .הבמופו ןומיט קחשמב םיגאב לש ברקה תא חצנל ידכ םהלש תויומדה םע חולה תא אלמל הסנ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more