סימניות
Zombotron יקחשמ

Zombotron יקחשמ

נערים ונערות להיות מיליטנטיים חופשיים לשחק משחקים מקוונים Zombotron הפך לרובוט משוריין, שנועד להגן על כדור הארץ מפני זומבים האכזריים. זיהום זה מתפשט, תפיסת שטחים חדשים, ואם הזיהום לא נעצר, לא יהיה בשידור חי בכל. פעל באכזריות כפי שאתה לנקות את האזור ממפלצות הליכה, כי הרעב לא שלל אותם מכל האדם. עכשיו זה רק הגוף, טורף את אנשים שעדיין לא נגועים, אך כאשר הם נושכים אדם, שברגע התגייס לצבא נידון לזומבים צמאים נצחיים.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Zombotron לפי קטגוריה:

רז בכוכ לע םויאה :Zombotron קחשמ

.הריבס הריבס תינפת הזל אורקל לבא ,הלאה םייחה תא אוצמל לכות ,םניחב Zombotron קח .Zombotron ץראה רודכ לש ילאינולוקה -ו Explorer ךופהת התא
.תויביסרגא םייח תורוצ לקתיהל יופצ וניא אוהו ,םיינרצי םייחל םיקהל הווקתב םיטואנ .םידיחפמ ,םייביסרגא םיקרחו םידלש יטובור ,םד םיאמצ םיבמוז ידי לע בשוימ ימימש ףו .ישומיש דואמ אוה וישכעו קשנ לש לנסרא סופתל ובשח םה ,ןכבו .םיכובמ םיכובמ רוקחל ,הלצה תוקינכט ,הדבעמל םתוא זוזגו תוצלפמ ירי .ילמרונו טושפ :קחשמה תריחבו Zombotron יבצמ לש תובר תומר רובעל ולכות
.הלש השקה יפויה תונהילו רהמל ילב רוזאה תא רוקחל ידכ טושפ רוחבל ץלמומ םיליחתמל .ליגר קחשמ בצמ תונהיל רתוי םהל ןיאש ךכ ,םיישק לע רבגתהל ,תושיחנב לועפל םיפידעמ

.םירדגומ םידעי תגשה ןעמל לכו ,אל יריו RPG סרהו רוסחמ .םייסרא םישיבכע םע ךושח ךובמ הכחמ התא
.םיבמוז – לש םיירקיעה םיביואה םע דחי םתוא סורהל ךרוצ שי ןכלו ,ינלטק אוה .רז בכוכ סלכאמה םירחא םיצרשו םג ומכ ,םיענ ךכ לכ הרבח וארנ אל םידלש .תודוכלמל לופיל אל ידכ ,וילגרב לכתסמ ,המחלמה תודקמתה ידי לע

.דיצ הבור רובע קיפסמ קיפסמ ורבטצהש םיתמ םיביוא ינפמ תועבטמ םירהל ךירצ התא .םירחא םירומח קשנ ילכו םינומיר רגשמ ,עלקמ ךרטצא אב .םינומירו תשומחת לש םייברזר ענמי אלו ,ףוגה ןוירש הנושאר הרזע תכרע ךירצ םג הז , .ולשכנ הניפסה יכ עתפל ואצמ ,התיבה ףוס ףוס ,תכלל טילחהלו םיאשונה לכב קוסעל יאדכ .רתוי הנימאו רתוי הריהמ איה – הרובחת רוזעי Zombotron 2 ךלהמה קחשמה ךלהמב .ץפנ תויבח תוידוס תודוכלמ הארת התאו ,ףיסוהל םג םימויא .םיישומיש אובל םילוכי םה ,– םיניכס המכ קשנ הנק .תיבהמ תוריהמב עיגהל ידכ הניפסה יקלח רחא שופיחב תכלל תיעצבמ האלמ תלוכי תעשב .םידלש תוצלפמ ,םיטובור ,םיבמוז לש ינומה םע דדומתהל ךרטצי טירפ לכ עיגהל ידכ לבא .אשונה תא ךישממ Zombotron 3 קחשמ
שרגמ .ליחתהל לוכי אל הזו ,ראשנ אל קלד – ער לזמ הז לבא ,הניפסה לש םישורד םיטרפ .תושדחהו תונשיה תוצלפמה ןיב ךרדה תא לולסלו ,תינוכמ – ףושחל ךרטצי רבד םוש .ליגרה יבמוז ןיב םיעורג וליפא םהו ,םיקורי ויה .ךילע תלטומ םנוחטיב תפכאו ,ויבא םע שיא – םינורחאה םישנאה תא שוגפל ולכות

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more